Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Podstawa Prawna » Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO

W TURSKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dn. 7.09.1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458 ze zm.).
 • Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm., Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458).
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 52, poz. 466).
 • Rozporządzenie MEN z 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624; Dz. U. z 2004 r. Nr 66, poz.606).
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w tych placówkach. (Dz. U. z 2005 r. Nr 52, poz.467)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. (Dz. U. z 2009 r. Nr 23, poz.133).
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach. (Dz. U. z 2005 r. Nr 19, poz.166).
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562; Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475; Dz. U. z 2009 r. Nr 141, poz. 1150).
 • Rozporządzenie MENiS z 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458 ze zm.).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 ze zm.).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072).
 • Rozporządzenie MENiS z 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (DZ. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142; Dz. U. z 2008 r. Nr 72, poz. 420; Dz. U. z 2009 r. Nr 54, poz. 442 ze zm.)
 • Rozporządzenie MEN z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225; Dz. U. z 2009 Nr 116, poz. 977).
 • Rozporządzenie MEN z 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku w szkole podręczników (Dz. U z 2009 r. Nr 89, poz. 730).
 • Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1086).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009r zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. z 2009 r. Nr 132,poz.1087).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 maja 2011 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. (DZ. U. z 2011 r. Nr 109  poz. 639 ).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 20 lutego 2009r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz.208).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

 

Podstawy Prawne                                                                                                 2 -3

 

ROZDZIAŁ I – Nazwa Ośrodka                                                                               5

 

ROZDZIAŁ II  - Cele i zadania Ośrodka                                                                    5-7 

 

ROZDZIAŁ III -  Organy Ośrodka                                                                           8-12

 

                             Dyrektor                                                                                8-9

 

                             Rada Pedagogiczna                                                                  9-11

 

                             Rada Rodziców                                                                        11

 

                             Samorząd Uczniowski                                                                11-12

 

ROZDZIAŁ IV -  Organizacja Ośrodka                                                                       12-15

 

ROZDZIAŁ V  - Pracownicy                                                                                    15-22

 

ROZDZIAŁ VI – Wychowankowie                                                                           22-25

 

ROZDZIAŁ VII – Dokumentacja                                                                              25-26

 

ROZDZIAŁ VIII – Postanowienia końcowe                                                               27

 

ZAŁĄCZNIKI :

Załącznik 1 – Regulamin Działalności Rady Pedagogicznej                                              28-31

Załącznik 2 - Wewnątrzszkolny System Oceniania                                                        32-69

Załącznik 3– Regulamin Ośrodka                                                                               70-73

Załącznik 4– Regulamin Samorządu Uczniowskiego                                                      74-75

Załącznik 5-  Regulamin Rady Rodziców                                                                     76-79

Załącznik 6 - Regulamin Biblioteki Szkolnej                                                                  80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tursku jest zespołem, w skład którego wchodzą: sześcioletnia szkoła podstawowa specjalna, trzyletnie gimnazjum specjalne, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy  i baza noclegowa.

 

 

I.  NAZWA OŚRODKA

 

    1.     Ośrodek nosi nazwę Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tursku.

    2.     Ośrodek mieści się w Tursku gmina Miastko powiat Bytów.

    3.     Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Bytowie.

    4.     Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorskie Kuratorium Oświaty

            w Gdańsku.

    5.     W skład Ośrodka wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

            a) Szkoła Podstawowa Specjalna

             b)Gimnazjum Specjalne

             c)Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

             d)Ośrodek - Baza Noclegowa

    6.     Na tablicy urzędowej umieszcza się nazwę Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tursku.

    7.     Ośrodek używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

II. CELE I ZADANIA OŚRODKA

 

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tursku zwany dalej „Ośrodkiem” obejmuje kształcenie i wychowaniem dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w wieku od 7 do 23 lat, a w zespole rewalidacyjno – wychowawczym od 3 do 25 lat.

a. Ośrodek obejmuje kształceniem i wychowaniem również dzieci: przewlekle chore,

z problemami emocjonalnymi, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami                     sprzężonymi psychicznymi, z autyzmem, w systemie nauczania indywidualnego

lub zbiorowego.

b. Ogólne cele i zadania Ośrodka określa ustawa oraz przepisy wydane na jej podstawie.

c. W Ośrodku realizowane są zadania:

 

-           rewalidacyjno – wychowawcze

-           rewalidacyjne,

-           resocjalizacyjne

-           edukacyjno – terapeutyczne

-           opiekuńcze,

-           dydaktyczno – wyrównawcze,

-           logopedyczne,

-           korekcyjno - kompensacyjne,

-           socjoterapeutyczne,

-           gimnastyki korekcyjnej,

-           profilaktyki społecznej.

Ośrodek umożliwia również udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalno-oświatowych.

11. Celem Ośrodka jest zapewnienie wszystkim uczniom właściwych warunków       edukacyjno –

rewalidacyjnych, wychowawczych, zdrowotnych, materialnych oraz umożliwienie

prawidłowego przebiegu procesu rozwoju i socjalizacji z uwzględnieniem ich

indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań.

12. Cele realizowane są we współpracy z rodzicami lub opiekunami wychowanków oraz

innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi i instytucjami wspierającymi działalność szkół w zakresie edukacji i wychowania. Ośrodek zapewnia bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej.

      2.   Nauczanie i wychowanie w Ośrodku ma za zadanie przygotowanie wychowanków

            do życia w pełnej integracji ze społeczeństwem poprzez:

-           realizację odpowiednich programów nauczania,

-           stosowanie specjalnych metod celem osiągnięcia możliwie wszechstronnego rozwoju

wychowanków w dostępnym im zakresie,

-           przygotowanie do nauki zawodu,

-           zapewnienie wychowankom w dostępnym dla nich zakresie wiedzy o dziejach oraz

kulturze narodu i ludzkości, o przyrodzie i życiu społeczno-kulturalnym,

-           umożliwienie wychowankom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej ze  szczególnym uwzględnieniem kształtowania uczuć patriotycznych,

-           wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz               uzyskiwanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w codziennym życiu,

-           rozbudzanie i utrwalanie poczucia obowiązku i dyscypliny społecznej, potrzeby        poszanowania mienia społecznego oraz środowiska naturalnego,

-           wyrabianie nawyków higienicznych i wpajanie zasad przestrzegania higieny w życiu  osobistym.

 1. Sprawowanie opieki nad wychowankami Ośrodka podczas zajęć szkolnych, przerw między zajęciami szkolnymi oraz zajęć pozaszkolnych (wycieczki, biwaki, imprezy sportowe itp.).Wychowankom zamieszkałym w Ośrodku zapewnia się całodobową opiekę oraz nieodpłatne zakwaterowanie.
 2. Celem koordynacji działań opiekuńczo - wychowawczych dyrektor Ośrodka powierza każdy oddział szkolny jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale (wychowawcy klasy). Dla zachowania ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, a także stabilizacji emocjonalnej dziecka wychowawca klasy prowadzi swój oddział w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Ośrodek zapewnia:

a)       realizację programów nauczania dla poszczególnych szkół, programu wychowawczego i programu profilaktyki oraz indywidualnych programów edukacyjno -  terapeutycznych i rewalidacji indywidualnej,

b)       wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia dokonywaną na danym  etapie edukacyjnym, nie  rzadziej niż raz w roku przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem będącą podstawą opracowania i modyfikowania indywidualnego programu edukacyjnego określającego zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych prowadzonych z uczniem, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i możliwościami psychofizycznymi,

c)       udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju,

d)      integrację ze środowiskiem rówieśniczym,

e)       przygotowanie do samodzielności w życiu dorosłym oraz udzielanie uczniom wszechstronnej pomocy:

-           rewalidacyjnej - poprzez zindywidualizowaną realizację programu nauczania oraz organizacją zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i korekcyjnych,

-           rehabilitacyjnej – poprzez organizowanie zajęć rehabilitacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć z wychowania fizycznego i innych,

-           resocjalizacyjnej – poprzez wszechstronne oddziaływanie wychowawców, pedagoga i psychologa przy współdziałaniu z poradnia psychologiczno-pedagogiczną, sądem rodzinnym i policją,

-           organizowanie specjalistycznej pomocy zdrowotnej,

-           stosowanie indywidualnych zabiegów dydaktycznych (w odniesieniu do wychowanków mających dodatkowe problemy z opanowaniem podstawowej wiedzy) i wychowawczych (w odniesieniu do wychowanków przejawiających zaburzenia charakterologiczne),

-           korekcji wad wymowy – dla uczniów z zaburzeniami i wadami mowy.

 1. Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w zakresie:

a)      indywidualnej pracy z uczniami mającymi trudności w kontaktach z rówieśnikami

i środowiskiem,

b)      pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych powstałych na tle konfliktów rodzinnych,

c)      sprawowania indywidualnej opieki nad wychowankami mającymi trudności

w przystosowaniu się do życia w Ośrodku przez prowadzenie indywidualnych

bądź zespołowych zajęć terapeutycznych,

d)     udzielania rodzicom indywidualnych porad ułatwiających im rozwiązywanie trudności w wychowaniu własnych dzieci, budowa i prowadzenie grup samopomocowych, wsparcia dla rodziców,

e)      eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania przez kierowanie do placówek specjalistycznych,

f)       pomocy uczniom w podjęciu decyzji odnośnie wyboru zawodu i dalszego kształcenia.

 1. Powyższe cele i zadania Ośrodek realizuje w warunkach poszanowania godności osobistej wychowanków oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. Nauczyciele i pracownicy respektują zasady wynikające z Konstytucji RP, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. W Ośrodku działa zespół wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków, któremu przewodniczy koordynator do spraw bezpieczeństwa (pedagog), zadania którego określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ORGANY OŚRODKA

 

 1. Organy Ośrodka będącego zespołem są wspólne dla sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnego, Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Bazy Noclegowej.
 2. Organami Ośrodka są:

-         Dyrektor,

-         Rada Pedagogiczna,

-         Rada Rodziców,

-         Samorząd Uczniowski.

 

DYREKTOR

 

1.Dyrektor Ośrodka jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami. Sprawuje nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno - wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno -gospodarczej.

2.Dyrektor Ośrodka kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą Ośrodka oraz reprezentuje go na zewnątrz:

a)opracowuje arkusz organizacyjny Ośrodka,

b)opracowuje zakresy szczegółowe czynności dla nauczycieli przedmiotów, zajęć nauczycieli specjalistów oraz zakresy obowiązków dla pracowników administracji i obsługi,

c)kieruje całokształtem działań Ośrodka w szczególności:

 • pełni nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców, organizuje doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej oraz dokonuje oceny pracy nauczycieli,
 • opracowuje i przedstawia radzie pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan, a także wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności placówki w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku.
 • dopuszcza do użytku w szkole wybrane i opracowane programy nauczania na wniosek nauczyciela lub grupy nauczycieli.
 • przedstawia przed zakończeniem każdego roku szkolnego radzie pedagogicznej i radzie rodziców informację o realizacji planu nadzoru.
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego ich rozwoju.
 • realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji oraz wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z prawem.
 • podejmuje decyzję w sprawie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 • współdziała z samorządem uczniowskim.
 • zapewnia warunki bezpieczeństwa higieny pracy oraz nauki.
 • dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przegląd techniczny budynku.
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Ośrodka,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
 • podaje w terminie do dnia 15 czerwca, do publicznej wiadomości, informacje o szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników,
 • przed zakończeniem każdego roku szkolnego Dyrektor Ośrodka przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców informację o realizacji planu nadzoru,
 • współdziała z Radą Rodziców w celu umożliwienia jej występowania z wnioskami, opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

3.Dyrektor Ośrodka odpowiada za :

a)poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania

b) zgodność funkcjonowania Ośrodka z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu,

c)bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć organizowanych przez Ośrodek oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych,

d) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania oraz kadrowo – finansowej zgodnie z odrębnymi przepisami,

e) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.  

4.Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

-           zatrudniania i zwalniania pracowników Ośrodka,

-           przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom,

-           występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Ośrodka po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i związków zawodowych,

-           wyraża zgodę na działalność organizacji i stowarzyszeń na terenie Ośrodka.

5.W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej Dyrektor Ośrodka informuje pracowników o istotnych sprawach Ośrodka. Wydaje zarządzenia w formie pisemne , wykładając je do wglądu w pokoju nauczycielskim bądź w razie potrzeby w innych ogólnie znanych miejscach. Wszyscy pracownicy Ośrodka zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się z zarządzeniami Dyrektora oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń.

 

6. W Ośrodku, stosownie do potrzeb, utworzono następujące stanowisko kierownicze:

-           wicedyrektor do spraw wychowawczych Ośrodka.

7.Podczas nieobecności Dyrektora w placówce jego obowiązki wykonuje w zastępstwie wicedyrektor do spraw wychowawczych Ośrodka.

 

 RADA PEDAGOGICZNA

 

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem wewnętrznym Ośrodka, realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni Ośrodka.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Ośrodka, a wicedyrektor pełni funkcję wiceprzewodniczącego,
 4. Rada Pedagogiczna obraduje podczas zwołanych zebrań lub powołanych przez siebie komisjach.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, pod koniec semestru w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za powiadomienie jej członków o terminie i porządku posiedzenia.
 7. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
 8. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane na wniosek przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 9. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.

            91.  Członkowie Rady są zobowiązani do nie ujawniania spraw będących przedmiotem jej

                   posiedzeń.

 1. Zespoły nauczycielskie działające w Ośrodku i zasady ich pracy:

- w placówce działają następujące zespoły nauczycielskie:

 • Wychowawczy,
 • Rewalidacyjno-wychowawczy,
 • Przedmiotowy,
 • Samokształceniowy,
 • ( uchylony)
 • Zespół do spraw ewaluacji,

  - Zespoły samokształceniowe na początku września ( do 30 września) każdego roku                       szkolnego opracowują roczne plany pracy i składają je dyrektorowi Ośrodka.

- wszystkie zebrania zespołów samokształceniowych i wychowawczych są protokołowane, a cała dokumentacja gromadzona jest w segregatorach, które przechowują odpowiednio przewodniczący zespołów,

 

11.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 1. uchwalenie regulaminu własnej działalności,
 2. zatwierdzenie planów pracy Ośrodka,
 3. zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,
 5. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach skreśleń z listy uczniów.
 7. Przygotowanie projektu Statutu Ośrodka bądź projektu jego zmian oraz uchwalanie Statutu lub jego nowelizacja.
 8. Podejmowanie uchwały w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania oraz szkolnego zestawu podręczników do dnia 30 maja lub 10 czerwca każdego roku; w związku z powyższym pierwszy szkolny zestaw programów nauczania obowiazuje przez 3 lata szkolne.

12. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy:

 1. organizacja pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowych rozkładów zajęć, wychowawczych i rewalidacyjnych
 2. projekt planu finansowego Ośrodka,
 3. propozycje Dyrektor Ośrodka w sprawach przydziału nauczycielom i wychowawcom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych,
 4. wnioski Dyrektora o przyznanie pracownikom pedagogicznym nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
 5. propozycje Dyrektora Ośrodka dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych.

13.Rada Pedagogiczna ma prawo występowania z wnioskiem do Pomorskiego Kuratora                     Oświaty w Gdańsku o odwołanie Dyrektora Ośrodka lub do Dyrektora Ośrodka o odwołanie nauczycieli z funkcji kierowniczych w Ośrodku.

             14.Dyrektor Ośrodka wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli stwierdzi,         że są one niezgodne z przepisami prawa. O fakcie wstrzymania wykonania uchwały Dyrektor powiadamia Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

 

RADA RODZICÓW

 

 1. Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców. Zasady tworzenia tej Rady uchwala ogół rodziców uczniów i wychowanków Ośrodka.
 2. W skład Rady rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli wybranych w tajnych wyborach przez ogół rodziców wychowanków Ośrodka.
 3. Rada Rodziców ma prawo występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Ośrodka, organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Ośrodka.
 4. Rada Rodziców może uczestniczyć w planowaniu wydatków Ośrodka i podejmować działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Ośrodka.

31.Rada Rodziców  porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala Program Wychowawczy Ośrodka, Program Profilaktyki.

32.Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania ośrodka.

33.Rada Rodziców:

a)    opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników,

b)   może wnioskować o zmianę w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników,

c)    opiniuje zgodę na podjęcie działalności w placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, której statutowym celem działalności jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki,

 1. Rada Rodziców sama opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności. Nie może być on sprzeczny ze Statutem Ośrodka.

 

 

 

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

 1. Samorząd Uczniowski jest ciałem kolegialnym reprezentującym wszystkich wychowanków Ośrodka.

a)      Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Ośrodka wnioski i opinie we wszystkich sprawach Ośrodka, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

-           prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem   i stawianymi wymaganiami,

-           prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

-           prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

-           prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

-           prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz  rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Ośrodka,

-           prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

b)      Samorząd Uczniowski jest wybierany i działa zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem, którego postanowienia nie mogą być sprzeczne z niniejszym Statutem.

 

IV. ORGANIZACJA OŚRODKA

 

 1. Ośrodek zapewnia:

-           całodobową opiekę wychowankom w dniach nauki szkolnej,

-           warunki do nauki w szkole podstawowej, gimnazjum oraz w szkole przysposabiającej do pracy,

-           warunki do realizacji celów rewalidacyjnych i resocjalizacyjnych,

-           niezbędna pomoc materialną i dożywianie.

 

 1. Ośrodek czynny jest cały rok.

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw  świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. Podstawą organizacji Ośrodka w roku szkolnym jest arkusz organizacyjny placówki opracowany przez Dyrektora Ośrodka najpóźniej do końca kwietnia każdego roku, zatwierdzony przez Zarząd Powiatu, szkolny plan nauczania, plany pracy z uwzględnieniem kalendarza imprez i uroczystości, tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, wychowawczych, rewalidacyjnych oraz pozalekcyjnych.

 

3.Szczegółowy projekt organizacji roku szkolnego opracowuje Dyrektor Ośrodka do 30 kwietnia i przedkłada organowi prowadzącemu do zatwierdzenia.

Projekt organizacyjny zawiera:

−     liczbę godzin z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych,

−     liczbę godzin z przedmiotów nadobowiązkowych, zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, liczbę godzin w grupach wychowawczych,

−     liczbę nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w Ośrodku, w tym także nie objętych siatką godzin dydaktycznych, takich jak biblioteka, psycholog, pedagog, a także inne stanowiska utworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

−     liczbę pracowników Ośrodka z zaznaczeniem zajmowanych stanowisk,

−     liczbę klas i uczniów, grup i wychowanków oraz podziały na grupy ćwiczeniowe.

Arkusz organizacyjny opracowany na podstawie projektu musi uwzględniać plan finansowy Ośrodka i plan nauczania skonstruowany na podstawie obowiązujących programów zatwierdzonych przez MEN oraz określa wszystkie formy działalności przewidziane na dany rok szkolny dla poszczególnych oddziałów ( w tym formę zajęć poza lekcyjnych), ogólną liczbę godzin w tygodniu dla każdych zajęć, a także liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

 

     4. Godziny zajęć, o których mowa w art.42 ust.2pkt.2 karty nauczyciela przeznaczone są na     zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności uczniów. Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły z uwzględnieniem deklaracji nauczycieli. 

 

5. Ośrodek może przyjmować studentów, słuchaczy Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie umowy pomiędzy Ośrodkiem a uczelnią oraz po             uprzednim wyrażeniu na nie zgody przez nauczyciela prowadzącego.

 

 6.  Podstawową jednostką organizacyjną szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy jest:

 1. oddział dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania,
 2. oddział dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym złożony z uczniów, którzy realizują program nauczania przewidziany  dla Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych,

7. Liczba uczniów w oddziale szkolnym powinna wynosić:

a)dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim – od 10 do 16 uczniów,

  b) dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym – od 6 do 8  uczniów.

c)W przypadku występowania upośledzeń sprzężonych liczbę uczniów obniża się o 2.

            d)Liczba wychowanków w grupie wychowawczej powinna wynosić od 10 do 16.

            e)W uzasadnionych przypadkach, za zgodą  organu prowadzącego liczba uczniów    oddziale może być niższa od określonej w ust. 5 i 5a.

      f)Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, informatyki,

     wychowania fizycznego, z tym, że grupa powinna liczyć nie mniej niż 5 uczniów.

 

8.W szkołach działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub  

geograficznych, za zgodą organu prowadzącego dopuszcza się organizację w klasach      łączonych. Liczba uczniów w klasie łączonej wynosi od 8 do 12. Dyrektor Ośrodka  dostosowuje odpowiednio ramowy plan nauczania z uwzględnieniem możliwości pełnej  

realizacji przyjętych programów nauczania.

 

9.Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy między lekcjami trwają 5, 10,15,20 minut.

 

10.Niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe mogą być realizowane poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, miedzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

 

11. Organizacją stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć.

 

12.Zajęcia, o których mowa w ust. 9 mogą być organizowane w ramach posiadanych przez   Ośrodek środków finansowych.

 

13.Kształcenie ogólne obejmuje nauczanie przedmiotów ogólnych zgodnych z ramowym planem nauczania dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

14.Uczniom niepełnoletnim na pisemne życzenie rodziców lub pisemne życzenie uczniów pełnoletnich szkoła organizuje lekcje religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

15.Uczniom danego oddziału lub grupie miedzy oddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.

 

16. W szkole specjalnej przysposabiającej do pracy prowadzi się zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej i kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz zajęcia przysposabiające do pracy.

 

17.Program przysposobienia do pracy dla danego oddziału opracowuje zespół nauczycieli, z uwzględnieniem treści kształcenia zawartych w podstawie programowej w wybranych dziedzinach.

 

18.Przysposobienie do pracy może być organizowane w szkole albo poza nią na podstawie umowy zawartej przez Dyrektora Ośrodka, w szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, centrum kształcenia praktycznego, ośrodkiem dokształcania i doskonalenia zawodowego lub pracodawcą.

 

19.Nauczanie indywidualne organizuje dyrektor Ośrodka na podstawie orzeczenia di NI wydawanego przez zespół PPP

a)zajęcia NI organizuje się w zakresie określonym w orzeczeniu w odniesieniu do ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

      b)Zajęcia NI prowadzi się w miejscu pobytu ucznia,  w domu, specjalnym ośrodku –szkolno- wychowawczym, w placówce opiekuńczo – wychowawczej,

      c)Tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczania indywidualnego realizowanych bezpośrednio z uczniami wynosi:

- dla uczniów klas I –III szkoły podstawowej – od 6  do 8 godzin,

- dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin,

- dla uczniów gimnazjum – od 10 do 12 godzin

- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – od 12 do 16 godzin.

     d)Tygodniowy wymiar godzin NI dla uczniów klas I-III SP realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni, a dla pozostałych wymienionych w pkt. C – w ciągu co najmniej 3 dni,

      e) dzieci i młodzież objęta NI, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnieniu im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor w miarę posiadanych możliwości, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu oraz ich aktualnym stanem zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu szkoły, a w szczególności umożliwia im udział w zajęciach pozalekcyjnych, uroczystościach i imprezach szkolnych i klasowych.

 

 20.Ośrodek organizuje działalność opiekuńczo – wychowawczą w czasie trwania zajęć     dydaktyczno – wychowawczych oraz w razie potrzeb w okresie wolnym od nauki szkolnej. W Ośrodku opiekę nocną nad grupami wychowawczymi sprawuje jeden wychowawca z pełnym przygotowaniem pedagogicznym.

 

21.Szczegółowe zasady korzystania z Ośrodka oraz prawa i obowiązki wychowanków określa Regulamin Ośrodka.

 

22.Do realizacji celów statutowych Ośrodek zapewnia każdemu wychowankowi własne stałe miejsce do odpoczynku, spania, przechowywania odzieży, przedmiotów osobistego użytku.

 

23.Biblioteka Ośrodka jest pracownią szkolną, służącą zaspokajaniu potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów, realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej.

 

24.Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice – opiekunowie prawni.

 

25.Praca biblioteki Ośrodka polega na:

−     gromadzeniu i opracowywaniu zbiorów,

−     korzystaniu ze zbiorów na miejscu i wypożyczaniu poza bibliotekę,

−     prowadzeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych z uczniami.

−      

26.Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 

27.Szczegółowe warunki korzystania z biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki.

 

28.Zadaniem nauczyciela bibliotekarza jest praca pedagogiczna z czytelnikami, a w szczególności:

−     udostępnianie i wypożyczanie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych,

−     promowanie czytelnictwa, prowadzenia działalności informacyjnej,

−     współpraca z bibliotekami spoza szkolnymi,

−     systematyczne zaznajamianie się z nowościami wydawniczymi,

−     doskonalenie działalności biblioteki,

−     prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej,

−     opracowywanie katalogów tematycznych dla nauczycieli, gromadzenia, opracowywanie materiałów bibliotecznych,

−     rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informatycznych, kształcenie kultury czytelniczej,

−     przygotowanie sprawozdania na Radę Pedagogiczną (w każdym semestrze) z działalności biblioteki.

 

 

 

 

 

 

 

V. PRACOWNICY

 

 

 

 1. Ośrodek zatrudnia pracowników:

-         pedagogicznych – nauczycieli, wychowawców, pedagoga, psychologa, logopedę i innych specjalistów,

-        pracowników administracyjnych i obsługi.

 1. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, których mowa w punkcie 1 określają odrębne przepisy.
 2. Nauczyciel i wychowawca Ośrodka prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą, rewalidacyjną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków.

 

a) nauczyciel w ramach przydzielonego zakresu zadań organizuje i prowadzi zajęcia

    edukacyjne i pracę wychowawczą, a w szczególności:

−     wybiera lub opracowuje programy nauczania dla danych zajęć edukacyjnych, opracowuje plany pracy z poszczególnych przedmiotów,

−     opracowuje dla każdego ucznia i realizuje indywidualne programy edukacyjne, uwzględniając dostosowanie realizacji programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży,

−     opracowuje indywidualne plany pracy rewalidacyjnej, przygotowuje i prowadzi zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne,

−     bierze udział w opracowaniu i wdrażaniu szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego, na bieżąco analizuje i ocenia efekty pracy wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej,

−     jest odpowiedzialny za jej przebieg oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów,

−     nie może opuścić zespołu uczniowskiego, jeżeli wcześniej nie zapewnił zastępstwa lub nie zgłosił Dyrektorowi swojej nieobecności,

−     jest zobowiązany do pełnienia dyżurów w czasie przerw zgodnie z harmonogramem i regulaminem dyżurów opracowanym przez Dyrektora,

−     wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej  i wychowawczej,

−     wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,

−     udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu trudności, w oparciu o rozpoznanie jego potrzeb,

−     systematycznie współdziała z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno wychowawczych i rewalidacyjnych ich dzieci,

−     przestrzega zasad oceniania, klasyfikowania i promowania zgodnie z WSO Ośrodka,

−     doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z WDN,

−     informuje uczniów, rodziców, wychowawcę klasy, Dyrektora Ośrodka i Radę Pedagogiczną o wynikach pracy dydaktyczno wychowawczej,

−     wybiera lub opracowuje programy nauczania oraz podręczniki dla danych zajęć edukacyjnych  terminie do 30 kwietnia; opracowuje i przedstawia do akceptacji dyrektorowi roczne plany pracy dydaktycznej z poszczególnych przedmiotów i zajęć w terminie do 15 września,

−     decyduje o ocenie bieżącej, okresowej i rocznej postępów ucznia w nauce,

−     ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów,

−     odpowiada za stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych powierzonych jego opiece,

−     odpowiada służbowo przed dyrekcją Ośrodka, a cywilnie lub karnie za rażące uchybienia w pracy, które doprowadziły do wypadku wśród uczniów lub zniszczenia mienia Ośrodka,

−     uczestniczy w pracach Rady Pedagogicznej oraz Zespołów Przedmiotowych zgodnie z przyjętymi przez nie zasadami pracy i zadaniami,

−     nauczyciele danego przedmiotu, nauczyciele przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas tworzą samokształceniowe zespoły przedmiotowe, których pracami kierują liderzy powołani przez dyrektora Ośrodka na wniosek zespołu,

−     przestrzega ogólnych przepisów oraz wewnętrznych ustaleń w sprawie organizacji wycieczek szkolnych.

−     nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżenie sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,

−     nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie Ośrodka, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu w Ośrodku, zawiadomić kierownictwo Ośrodka o fakcie przebywania osób postronnych,

−     nauczyciel lub inny pracownik Ośrodka powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora Ośrodka o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

 1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

-     poznanie warunków życia rodzinnego uczniów i ich stanu zdrowotnego,

-     systematyczna konsultacja z rodzicami (opiekunami), lekarzem, psychologiem

i pedagogiem na temat psychofizycznego rozwoju uczniów.

            5.   Wychowawca klasy w celu realizacji tych zadań powinien:

-     otaczać indywidualną opieką każdego ucznia, promować i organizować proces wychowania w zespole,

-     w miarę możliwości planować i organizować z uczniami i ich rodzicami różne formy zajęć zespołowych integrujących środowisko,

-     współdziałać z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale) uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,

-     znać aktualne warunki życia uczniów na podstawie zgromadzonej dokumentacji, obserwacji, rozmów, ankiet,

-     współdziałać z wychowawcami bazy noclegowej  i rodzicami w zakresie pełniejszego oddziaływania wychowawczego na uczniów,

-     prowadzić dokumentację swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej  (dziennik lekcyjny, zajęć rewalidacyjnych i pozalekcyjnych, arkusze ocen, zeszyt uwag o dzieciach, itp.),

-     ustalać treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

-     współpracować z rodzicami wychowanków i klasową radą rodziców,

-     informować rodziców o wynikach i problemach w zakresie kształcenia, wychowania i opieki,

-     informowanie rodziców o zasadach WSO,

-     dokonywać comiesięcznej analizy frekwencji,

-     ustalać oceny z zachowania swoich wychowanków według zasad określonych WSO,

-     współpracować z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami zatrudnionymi w Ośrodku.

 1. Do obowiązków wychowawcy Ośrodka należy:

-     odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie wychowanków,

-     podczas zajęć nie pozostawianie grupy bez opieki,

-     wdrażanie do higieny osobistej i dbałość o czystość, swój wygląd zewnętrzny, estetykę pomieszczeń i otoczenia internatu,

-     kształtowanie nawyku poszanowania mienia społecznego,

-     wyrabianie nawyków przygotowywania się do zajęć szkolnych, troski o podręczniki i zeszyty oraz przybory szkolne,

-     prowadzenie obserwacji wychowanków (odnotowuje je w zeszycie obserwacji), konsultacji spostrzeżeń z wychowawcami klas, psychologiem, pedagogiem, lekarzem i rodzicami oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,

-     opracowywanie i realizowanie grupowych i indywidualnych planów pracy opiekuńczo-wychowawczej,

-     podejmowanie systematycznych działań wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych oraz analizowanie i ocenianie ich efektów,

-     wzbogacanie własnego warsztatu pracy, uczestniczenie w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego,

-     dbanie o należyty stan mienia powierzonego prowadzonej grupie,

-     uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej oraz Zespołu Wychowawców,

-     wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań

i uzdolnień,

-     organizowanie dostępnych form pomocy materialnej.

 

 

 1. Zadania nauczycieli w zakresie zapewnienia  bezpieczeństwa uczniów.

a)             Nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać przepisy i zarządzenia dyrektora odnośnie BHP i Ppoż, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.

b)            Nauczyciel jest, zgodnie z załączonym regulaminem zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do skrupulatnego przestrzegania regulaminu dyżurów.

c)             Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzania z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.

d)            Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w pracowniach z zasadami metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia iż stan maszyn i urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.

e)             Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do wypoczynku.

f)             Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole.

g)            Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać przyjętych w szkole zasad, tzn.

 • Wyjście na teren Turska wpisywać do zeszytu wycieczek po Tursku
 • Przy wyjazdach na imprezy sportowe, artystyczno- kulturalne poza Tursko – nauczyciel wypełnia na 3 dni przed datą wyjazdu kartę wycieczki, a zgłasza na siedem dni przed wyjazdem.

h)            Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:

 • Ma obowiązek do sali wejść pierwszy by sprawdzić by warunki do prowadzenia lekcji lub zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna lub zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek wpisania usterki w zeszycie konserwatora.
 • Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki.
 • W razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeżeli stan jego zdrowia pozwala należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do vice dyrektora ds. wychowawczych. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić dyrektora szkoły.
 • Nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie siedzenia i wykonywania zadań, korygować zauważone błędy, dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania zajęć i po ich zakończeniu.
 • Nauczyciel ustala szczegółowe zasady korzystania z Sali
 1. Pedagog i psycholog nie prowadzą grupy wychowawczej. W zakres ich obowiązków wchodzi prowadzenie zajęć specjalistycznych z wychowankami w wymiarze nie przekraczającym ½ wymiaru czasu pracy.

            a) Do zadań pedagoga Ośrodka należy w szczególności:

−     Kontrola przy współpracy z wychowawcami klas i zespołu realizacji obowiązku szkolnego – skierowanych do Ośrodka uczniów/wychowanków oraz przekazywanie odpowiednich informacji do szkół rejonowych, wnioskowanie do dyrektora o wszczęcie procedur postępowania administracyjnego wobec rodziców uczniów/wychowanków uchylających się od realizacji obowiązku.

−     rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

−     określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

−     organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli: prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych i porad dla uczniów, porad oraz konsultacji dla rodziców,

−     wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z Programu Wychowawczego Ośrodka i Programu Profilaktyki,

−     działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

−     współpraca z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną, współpraca z wychowawcami klas i grup wychowawczych w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

−     pełnienie funkcji koordynatora do spraw bezpieczeństwa oraz przewodniczącego zespołu do spraw interwencji kryzysowej,

−     dokonywanie zbiorczej analizy frekwencji szkolnej,

−     podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczego Ośrodka w stosunku do uczniów zagrożonych różnymi uzależnieniami i współpraca w tym zakresie z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami Ośrodka,

−     udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych i między rówieśnikami,

−     współpraca z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej,

−     współpraca z Sądem, Policją,

−     opracowanie rocznego planu pracy uwzględniającego możliwość bieżącego kontaktu z uczniami, rodzicami, organizacjami społecznymi i prowadzenie dokumentacji ze swojej działalności, tj.: dziennika pedagoga, indywidualnej dokumentacji wychowanków zakwalifikowanych do różnych form pomocy,

−     sprawdzanie ważności orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz współdziałanie z rodzicami w celu ich uaktualnienia.

b) Do zadań psychologa Ośrodka należy w szczególności:

−    prowadzenie obserwacji, badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów/ wychowanków w zakresie ich potencjalnych możliwości psychofizycznych oraz określenia mocnych stron rozwoju, w celu wspierania pedagoga, nauczyciel, wychowawców i innych specjalistów na etapie: codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą przebywającą w placówce, sporządzanie diagnozy funkcjonalnej, opracowywanie realizowania i modyfikowania indywidualnych programów pracy,

−    diagnozowanie sytuacji wychowawczej, w szczególnie w kryzysowej  w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,  w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,

−    organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli: porad dla uczniów, porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

−    zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,

−    minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,

−    wspieranie wychowawców klas, grup oraz zespołów wychowawczych w działaniach wynikających z Programu Wychowawczego Ośrodka i Programu Profilaktyki,

−    prowadzenie dokumentacji, którą stanowią: indywidualne teczki wychowanków zakwalifikowanych do różnych form pomocy, dziennik zajęć.

         c) Do zadań logopedy Ośrodka należy:

−     przeprowadzanie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,

−     diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników - organizowanie pomocy logopedycznej,

−     prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,

−     organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

−     organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

−     podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,

−     prowadzenie dokumentacji w oparciu o wyniki badań i czynności uzupełniających, w tym kart pracy logopedycznej, dzienniki zajęć specjalistycznych,

−     współudział w opracowaniu  indywidualnych programów edukacyjnych  w oparciu o diagnozę logopedyczną i artykulacyjną,

−     terminowe sporządzanie opinii logopedycznych, przedstawianych na radach pedagogicznych i na żądanie pracowników pedagogicznych,

−     współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi,

−     dbanie o wyposażenie gabinetu logoterapii w pomoce i sprzęt.

 

.

9. Wicedyrektor ośrodka do spraw wychowawczych  realizuje  następujące zadania, a w szczególności:

a)      organizuje i jest odpowiedzialny za całokształt pracy wychowawczo-  

      rewalidacyjnej  i opiekuńczej w internacie,

b)      odpowiada za poziom i wyniki zajęć wychowawczych,

c)      współdziałając z dyrektorem planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy placówki; prowadzi diagnozę, monitoring i ewaluacje stanu  

                        Ośrodka,

d)     organizuje, kieruje i kontroluje pracę wszystkich osób zatrudnionych

      w  bazie noclegowej oraz jest bezpośrednim ich przełożonym,

e)      konstruuje roczny plan pracy w bazie noclegowej zawierający m.in. zadania, cele wychowawcze itp.,

f)       proponuje przydział obowiązków, plan pracy wychowawców i pracowników   administracyjno - obsługowych,

g)      gromadzi informacje o pracy wychowawców w celu dokonania oceny według zasad określonych w odrębnych przepisach,

h)      udziela porad w zakresie planowania, metod, stosowania środków dydaktycznych itp.,

i)        ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków,

j)        współpracuje z dyrektorem szkół i nauczycielami w celu ujednolicenia 

     oddziaływań wychowawczych, realizacji zadań dydaktycznych

     i  rewalidacyjnych,

k)      udziela pomocy wychowawcom w przeprowadzaniu imprez,

l)        dba o właściwy stan epidemiologiczno - sanitarny w ośrodku,

m)    odpowiada za prawidłowe, zgodne z normami, żywienie wychowanków,

n)      dba o majątek ośrodka,

 • o)      realizuje zalecenia dyrektora.

W przypadku zwiększenia liczby wychowanków lub rozszerzenia zadań Ośrodka 

mogą  być - za zgodą organu prowadzącego - tworzone inne stanowiska kierownicze zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

            Osoby pełniące stanowiska kierownicze powinny posiadać  odpowiednie kwalifikacje,  

            zawarte w odrębnych przepisach.

10.Czas i organizację pracy pracowników służby zdrowia w Ośrodku określają odrębne przepisy.

 

11.Do zadań pracowników administracji i obsługi należy prowadzenie:

-        spraw kancelaryjnych,

-        administracyjno – gospodarczych,

-        finansowo – księgowych,

-        obsługi gospodarczej związanej z utrzymaniem obiektu.

 

12.Szczegółowe zakresy czynności dla nauczycieli specjalistów oraz zakresy obowiązków dla pracowników administracji i obsługi ustala Dyrektor ośrodka.

 

13. Ilość etatów pracowników administracji i obsługi określa się w arkuszu organizacyjnym ośrodka.

 

 

 

 

VI. WYCHOWANKOWIE

 

 1. Ośrodek przyjmuje dzieci i młodzież zakwalifikowaną do kształcenia specjalnego i skierowanych przez Starostę Powiatu w Bytowie, w oparciu o zasadę powszechnej

dostępności.

      2. Do ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież skierowane przez Starostę Bytowskiego na            podstawie pisemnego wniosku rodziców (prawnych opiekunów) oraz orzeczenia o

            potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno -      Pedagogiczną.

3.Uczeń ma prawo do:

a)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej oraz higieny pracy umysłowej,

b)      szczególnie troskliwego i życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym i rewalidacyjnym,

c)      opieki wychowawczej i warunków pobytu w Ośrodku zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, 

d)     swobody wyrażania myśli, przekonań światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

e)      rozwijania zainteresowań podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

f)       jawnej, obiektywnej i sprawiedliwej oceny,

g)      informacji o sposobach kontroli jego postępów w nauce,

h)      korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbiorów biblioteki,

i)        wpływania na życie ośrodka poprzez działalność samorządową.

j)        Do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie oraz decyzji dyrektora szkoły. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego ma obowiązek przebywać pod opieką nauczyciela, uczęszczać na lekcję z tego przedmiot jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami.

       4.   Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie Ośrodka oraz

             innych regulaminach obowiązujących w ośrodku, a zwłaszcza dotyczących:

−     godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

−     systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu Ośrodka,

−     regularnego uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć oraz przybywania na nie punktualnie; mimo spóźnienia na zajęcia uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia,

−     systematycznego przygotowywania się do zajęć, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,

−     przestrzegania poleceń nauczyciela oraz dyscypliny zajęć tzn. zgłaszania się do odpowiedzi przez podniesienie ręki, słuchania innych i wypowiadania się pojedynczo,

−     przestrzegania zakazu samowolnego opuszczania sal lekcyjnych w trakcie trwania zajęć oraz zakazu przebywania w tym czasie na korytarzach szkoły lub poza nią, wszelkie wyjścia uczniów z klas w trakcie zajęć odbywają się wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia i pod jego kontrolą,

−     usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych; usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice, bądź uczeń pełnoletni w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności na zajęciach. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach szkolnych jest także zaświadczenie lekarskie.

−     zachowania schludnego wyglądu,

−     używania telefonu komórkowego: uczeń ma bezwzględny zakaz używania telefonu komórkowego w czasie zajęć edukacyjnych, wychowawczych,

−     na terenie Ośrodka zabronione są wszelkie zachowania agresywne skierowane do innej osoby, zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów,

−     aktywnego uczestnictwa w zajęciach zgodnie ze swoimi możliwościami,

−     przystąpienia w klasie VI szkoły podstawowej do sprawdzianu, a w klasie III gimnazjum do egzaminu gimnazjalnego,

−     przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

−     dbałości o wspólne dobro, jakim jest majątek szkoły i naprawienia wyrządzonej szkody oraz ład i porządek w szkole,

−     przyczyniania się własną postawą do dobrej, serdecznej atmosfery w zespole klasowym opartej na zasadach wzajemnej tolerancji i koleżeńskości,

−     dbałości o honor Ośrodka i godne jego reprezentowanie,

−     poznawania, szanowania i ochrony środowiska przyrodniczego,

−     dbałości o bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegania się wszelkich szkodliwych nałogów,

−     przestrzegania higieny osobistej,

−     przestrzegania ustaleń władz szkolnych.

 

 1. Uczniowie  ośrodka w zakresie właściwego zachowania się wobec nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób oraz pozostałych uczniów, zobowiązani są do:
 • Kulturalnego odnoszenia się i sposobu bycia do nauczycieli, pracowników i kolegów,
 • Poszanowania godności każdej osoby, okazywania szacunku dorosłym należnego ze względu na wiek, funkcję lub stanowisko,

 

 1. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów i wychowanków.

 

Nagrody:

1) Uczeń może otrzymywać nagrodę za rzetelną naukę, działalność na rzecz Ośrodka,

     wzorową postawę lub wybitne osiągnięcia.

2) Uczeń może otrzymać następujące nagrody:

−     pochwałę wychowawcy,

−     pochwałę Dyrektora,

−     pochwałę wychowawcy lub Dyrektora udzielona publicznie wobec uczniów, nauczycieli i rodziców,

−     dyplom uznania i list pochwalny do rodziców, nagroda rzeczowa, świadectwo z wyróżnieniem.

−     wycieczkę krajoznawczo- turystyczną

Nagrodę uczeń może otrzymać na wniosek Samorządu Uczniowskiego, nauczyciela, wychowawcy, Rady Pedagogicznej, Rady rodziców, Wicedyrektora ośrodka do spraw wychowawczych, Dyrektora Ośrodka.

 

 

 

Kary:

1)      Kary mogą być przyznawane za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia zawartych

w statucie Ośrodka.

2)      Uczeń może otrzymać następujące kary:

−     za nieprzestrzeganie postanowień statutu Ośrodka, niewywiązywanie się z obowiązków uczniowskich, za ich lekceważenie, nieodpowiednia zachowanie się uczeń może zostać ukarany:

■         . ustne upomnieniem lub naganą wychowawcy lub innego nauczyciela w indywidualnej rozmowie z uczniem w obecności pedagoga szkolnego,

■         . ustne upomnienie na forum klasy kolejno przez nauczyciela, wychowawcy klasy,

■         rozmowa wychowawcy z uczniem na Zespole Wychowawczym w obecności rodziców ( opiekunów), kuratora sądowego,

■         pisemne upomnienie na forum klasy kolejno przez nauczyciela, wychowawcę,

■         pisemna nagana udzielona przez dyrektora w obecności wszystkich uczniów,

■         zakaz reprezentowania ośrodka na zewnątrz,

■         zakaz uczestnictwa na określony czas w imprezach klasowych i szkolnych,

■         okresowe ograniczenie uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych ( koła zainteresowań), 

■         obniżenie oceny z zachowania

■         list naganny skierowany do rodziców ( opiekunów),

■         przeniesienie do klasy równoległej,

■         w sytuacji naruszenia praw powiadomienia policji,

■         złożenie wniosku do sądu,

■          zawieszenieniem w prawach ucznia na czas określony,

■         za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, za bardzo szkodliwy wpływ na innych uczniów, za używanie narkotyków lub ich posiadanie, za stosowanie przemocy fizycznej wobec koleżanek i kolegów, picie alkoholu w szkole i poza szkołą, za umyślne niszczenie mienia szkolnego, za udowodnioną kradzież, uczeń może być:

a. przeniesiony do innej szkoły,

b. skreślony z listy uczniów.

3)      W przypadku kary powodującej skutki formalno – prawne (skreślenie z listy uczniów) tryb odwoływania się regulują odrębne przepisy. W pozostałych przypadkach uczeń ma prawo do zwrócenia się do samorządu szkolnego, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, wychowawcy o poręczenie wstrzymujące wymierzenie kary w terminie 7 dni.

Kary uczeń może otrzymać na wniosek Samorządu Uczniowskiego, nauczyciela, wychowawcy, Rady Pedagogicznej, Rady rodziców, Wicedyrektora ośrodka do spraw wychowawczych, Dyrektora Ośrodka.

 

     4)Ośrodek ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów) ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowanej wobec ucznia karze.

     

     5)Skreślenie ucznia z listy uczniów może nastąpić w drodze decyzji Dyrektora ośrodka na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego w następujących przypadkach:                                   

a)      skazania ucznia prawomocnym wyrokiem Sądu,

b)      notorycznego, nieusprawiedliwionego nieuczęszczania ucznia na zajęcia lekcyjne, tj. przy absencji przekraczającej 80% dni nauki,

c)      naruszenie nietykalności cielesnej i godności osobistej albo użycia karalnej groźby względem innych uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi,

d)     świadomego i systematycznego naruszania obowiązków ucznia określonych w Statucie.

Nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów ośrodka uczniowi przysługuje odwołanie do właściwego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora ośrodka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. O powyższej sytuacji ośrodek powiadamia rodziców/opiekunów prawnych.

 

6)Uczeń na wniosek Dyrektora ośrodka może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły w następujących przypadkach:

a)      całkowitego lekceważenia obowiązku szkolnego (nieusprawiedliwione nieobecności powyżej 90%),

b)      stosowania przemocy wobec innych,

c)      dewastacji mienia placówki, mienia społecznego lub osób prywatnych,

d)     zażywania lub rozprowadzania wśród uczniów środków odurzających,

e)      stosowania gróźb karalnych lub zachowań mających na celu wymuszanie od innych uczniów np. pieniędzy.

f)       picie alkoholu na terenie ośrodka,

7). Uczniowie umieszczani czasowo w innych placówkach np.: Pogotowie Opiekuńcze, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, w tym czasie realizują obowiązek szkolny w tychże placówkach i nie są wliczani do frekwencji.

 

VII. DOKUMENTACJA

 

 1. Ośrodek prowadzi dokumentację dotyczącą przebiegu nauczania wychowanków i pobytu w Ośrodku, a w szczególności:
  1. księgę uczniów,
  2. księgę wychowanków internatu,
  3. księgę arkuszy ocen,
  4. dzienniki lekcyjne dla każdego oddziału,
  5. dzienniki zajęć wychowawczych prowadzone dla każdej grupy wychowanków,
  6. dzienniki zajęć rewalidacyjnych,
  7. dziennik pracy psychologa/pedagoga,
  8. dziennik pracy biblioteki ,
  9. dzienniki kół zainteresowań,
  10. księgę uchwał Rady Pedagogicznej,

2.   Sposób prowadzenia innej dokumentacji określają odrębne przepisy.

 

3. W dzienniku lekcyjnym odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych oraz wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć, oceny uzyskane przez uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych, oceny zachowania, a także przeprowadzone hospitacje zajęć edukacyjnych. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem

 

4. W klasach I-III szkoły podstawowej opisowe oceny roczne i oceny zachowania, sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy, można dołączyć do dziennika lekcyjnego i arkusza ocen co jest równoznaczne z wpisem do dziennika lekcyjnego i z wpisem do arkusza ocen.

 

5. Sprostowanie błędu i oczywistej omyłki w księdze wychowanków, księgach uczniów oraz w arkuszach ocen ucznia na pierwszej stronie dokonuje osoba upoważniona przez dyrektora na piśmie do dokonania sprostowania. Tą osobą jest sekretarz ośrodka.

 

6. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania, w tym w części merytorycznej arkusza ocen ucznia, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje osoba, która taki błąd lub omyłkę popełniła.

 

7. W świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły, wydanym uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na drugiej stronie świadectwa nad „wynikami klasyfikacji rocznej” i „wynikami klasyfikacji końcowej” umieszcza się adnotację „uczeń /uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w …”, wpisując nazwę poradni psychologiczno – pedagogicznej, w której działa zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

8. W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się:

a) uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach artystycznych, sportowych lub innych,

b) osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego lub lokalnego.

 

9. Uczniowie oddziałów „A” szkoły podstawowej i gimnazjum oraz zespołów edukacyjno – terapeutycznych w szkole podstawowej gimnazjum i szkole przysposabiającej do pracy, którym wydłużono etap edukacyjny, nie otrzymują świadectwa promocyjnego, tylko „Zaświadczenie o wydłużeniu etapu edukacyjnego”, stanowiącego załącznik nr 2 do WSO, część II - ZET.

 

10.W świadectwach w miejscu przeznaczonym na wpisywanie numeru, wpisuje się numer, pod którym uczeń jest wpisany w księdze uczniów.

 

11. ( uchylono)

 

12. Szczegółowe zasady wydawania oraz wypełniania świadectw, arkuszy ocen i innych druków

stanowią odrębne przepisy.

 

 

 

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa o systemie oświaty.
 3. Załączniki 1 - 6 stanowią integralną część Statutu. Przypisy punktu 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
 4. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.
 5. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 6. Szkoły wchodzące w skład Ośrodka używają pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Ośrodek posiada pieczęć urzędową wspólną dla szkół wchodzących w jego skład.
 8. Tablice i pieczęcie urzędowe szkół wchodzących w skład Ośrodka zawierają nazwę Ośrodka i nazwę szkoły z pominięciem słowa „specjalna”.
 9. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 10. Po wprowadzeniu do Statutu  zmian przewodniczący Rady Pedagogicznej decyzją administracyjną wprowadza  i ogłasza znowelizowany tekst jednolity Statutu.

 

Wykaz załączników:

 1. Regulamin Rady Pedagogicznej
 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania
 3. Regulamin Ośrodka
 4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 5. Regulamin Rady Rodziców
 6. Regulamin biblioteki

     

Powyższy statut wchodzi w życie po przedstawieniu Radzie Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tursku z mocą od dnia  25.01.2012  r.          

 

 

 

 

            Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu  25.01.2012  r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Statutu SOSW w Tursku.

 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ

 

 

  Na podstawie art. 43, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. systemie oświaty (Dz.U.1996 r. Nr 67, poz.329 ze zm.) oraz statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tursku,

Rada Pedagogiczna uchwala Regulamin Działalności o następującej treści:

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Ilekroć w tym regulaminie jest mowa bez określenia o:

−     Ośrodku – należy rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tursku;

−     Statucie – należy rozumieć Statut Ośrodka;

−     Dyrektorze – należy rozumieć dyrektora Ośrodka;

−     Radzie - należy rozumieć Radę Pedagogiczną SOSW;

−     Przewodniczącym – należy rozumieć przewodniczącego Rady Pedagogicznej SOSW;

−     Nauczyciela – należy rozumieć nauczycieli, wychowawców, specjalistów, terapeutów;

−     Regulaminie – należy rozumieć niniejszy Regulamin Rady Pedagogicznej.

 1. Rada może wybrać ze swojego grona sekretarza działającego zgodnie z kompetencjami przyznanymi w tym regulaminie.
 2. Szczegółowy zakres kompetencji Rady określa Statut.
 3. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele.
 4. W zebraniach Rady może brać udział przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny po uprzednim powiadomieniu dyrektora.
 5. Dyrektor jako przewodniczący Rady może zapraszać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady inne osoby, z głosem doradczym.
 6. Zebrania Rady i komisji Rady odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
 7. Uczestniczenie w pracach Rady jest obowiązkiem każdego członka tego organu.
 8. Członkowie Rady podpisem na liście obecności dokumentują swój udział w pracy Rady, każda nieobecność na posiedzeniu Rady musi być usprawiedliwiona tak, jak nieobecność w pracy, ze wszystkimi jej konsekwencjami.
 9. Nauczyciele są zobowiązani do utrzymywania w tajemnicy spraw, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, nauczycieli czy innych pracowników Ośrodka.
 10. Rada działa na zebraniach za pomocą swoich organów.
 11. Organami Rady są: przewodniczący i komisje, jeżeli je utworzono.
 12. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Ośrodka.
 13. Przewodniczący Rady:

−     przygotowuje, zwołuje i prowadzi zebrania Rady,

−     podpisuje Uchwały Rady,

−     podpisuje protokół z zebrania Rady,

−     realizuje Uchwały Rady,

−     wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa

 1. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 2. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.
 3. Głosowanie tajne dotyczy uchwał odnoszących się do obsadzania stanowisk kierowniczych oraz delegowania przedstawicieli Rady do innych organów.
 4. Głosowanie tajne można również przeprowadzić na wniosek członka Rady, przyjęty w głosowaniu jawnym.
 5. Zwykła większość jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa co najmniej o 1 głos liczbę głosów „przeciw”, pomija się głosy wstrzymujące.
 6. Kworum oznacza frekwencję członków Rady równa co najmniej połowie plus jeden.
 7. W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki.
 8. Głosowanie przeprowadza osoba prowadząca zebranie.
 9. W głosowaniu tajnym członkowie Rady głosują kartami do głosowania, przygotowanymi przez osobę prowadzącą zebranie.
 10. Głosowanie przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna wybierana spośród członków Rady.

 

ROZDZIAŁ II

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Załatwianie spraw z zakresu działania Rady wymaga przeprowadzenia głosowania w czasie zebrania.
 2. Rada dokumentuje swoje działania w formie protokołu.
 3. Zebrania Rady są organizowane:

a)   przed rozpoczęciem roku szkolnego,

b)   w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i   

      promowania uczniów,

c)   po zakończeniu zajęć szkolnych,

d)   z inicjatywy przewodniczącego,

e)   w miarę bieżących potrzeb Ośrodka.

            W pozostałym czasie roku szkolnego RP pracuje w zespołach przedmiotowych według ustalonego harmonogramu.

 1. Zebrania Rady mogą być też organizowane na wniosek:

−     organu prowadzącego,

−     organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

−     co najmniej 1/3 członków Rady.

 1. Wniosek winien mieć formę pisemną i zawierać spis spraw wymagających zwołania zebrania Rady oraz pożądany termin jego przeprowadzenia.
 2. Przewodniczący opracowuje projekt porządku zebrania, ustala datę, godzinę i miejsce, następnie powiadamia członków Rady i podmioty występujące o zorganizowanie zebrania Rady o tych ustaleniach.
 3. Zawiadomienie o terminie i proponowanym porządku zebrania dokonuje się w sposób zwyczajowo przyjęty na 7 dni przed zebraniem.
 4. W przypadkach nadzwyczajnych można zebranie zwołać z terminem dwudniowym.
 5. Członkowie Rady Pedagogicznej mają  prawo wnieść do porządku obrad punkt nieuwzględniony w projekcie, a wymagający pilnego rozpatrzenia,
 6. Rada zatwierdza porządek zebrania w drodze głosowania po stwierdzeniu prawomocności obrad.
 7. Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z przyjętym porządkiem obrad czuwa nad ich prawidłowym przebiegiem, udzielając głosu ich poszczególnym członkom.
 8. Po zatwierdzeniu porządku obrad, nie ma możliwości zmiany porządku zebrania, niestosowanie się do Regulaminu RP może być przyczyną wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela.
 9. Bezpośrednio przed głosowaniem członkowie Rady mogą zgłaszać uwagi i zastrzeżenia oraz propozycje uzupełnienia porządku.
 10. Propozycje i wnioski formalne podawane są pod głosowanie.
 11. Protokół zebrania Rady zawiera:

                     1) nr kolejny, datę i miejsce zebrania oraz nr podjętych uchwał,

                     2) stwierdzenie prawomocności zebrania,

                     3) listę członków Rady,

                     4) zatwierdzony porządek obrad ,

                     5) przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,

                     6) przebieg zebrania, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz zgłoszonych

                          uchwalonych wniosków,

                      7)podpisy przewodniczącego i protokolanta.

15.Protokół z zebrania udostępnia się członkom Rady w terminie 10 dni od daty zebrania.

16.Każdy członek Rady ma prawo zgłosić uwagi i wnioski do treści protokołu.

17. Zebrania Rady numeruje się cyframi rzymskimi.

18.W przypadku uchwał związanych z obsadą stanowiska dyrektora i innych stanowisk kierowniczych jak również wniosków o odwołanie ze stanowiska kierowniczego uchwały winny zawierać: tytuły uchwały, podstawę prawną, tekst uchwały, podpis przewodniczącego.

19.Tytuł uchwały składa się z następujących części:

                1) oznaczenie numeru uchwały oraz organu który ją wydał,

                2) data podjęcia uchwały,

                3) podstawy prawnej,

                4) zwięzłe określenie przedmiotu uchwały.

20.Uchwałami, wymagającymi zachowania formy opisanej w paragrafie poprzednim, są uchwały w sprawach:

            1) opinii związanych z obsadą stanowiska dyrektora i innych stanowisk kierowniczych w              szkole,

            2) wniosków o odwołanie ze stanowiska kierowniczego,

            3) projektu Statutu lub projektu zmian Statutu,

            4) skreślenia z listy uczniów,

            5) regulaminu,

            6) delegowania przedstawicieli Rady do organów pozaszkolnych.

21.Rada może postanowić o sporządzeniu uchwały w formie odrębnego dokumentu także w innych przypadkach.

22.Integralną część uchwał o których mowa w ust. 42, pkt 1, 2 stanowią załączniki, zawierające uzasadnienie ich podjęcia.

23.Projekt uchwały w formie odrębnego dokumentu przygotowuje:

             a) przewodniczący lub upoważniony przez przewodniczącego członek Rady albo

                 specjalnie do tego celu powołana komisja,

             b) w przypadku projektów uchwał, które dotyczą dyrektora, tylko specjalnie do tego celu              powołana komisja.

24.Projekt uchwały o której mowa w przepisie poprzednim, powinien z zastrzeżeniem ustępu 3 znajdować się w dyspozycji przewodniczącego najpóźniej na dzień przed planowanym terminem spotkania.

25.Projekt uchwały przygotowanej na nadzwyczajne zebranie Rady powinien znajdować się w dyspozycji przewodniczącego najpóźniej w momencie otwierania takiego spotkania.

 

ROZDZIAŁ III

KOMISJE RADY

 1. Do pomocy w realizacji zadań, a w szczególności do przygotowywania materiałów na zebranie Rady może ona powołać stałe i doraźne komisje.

 

 

 1. Utworzenie, ustalenie składu osobowego, określenie zakresu działalności wymagają formy uchwały. W tym samym trybie dokonuje się zmian w zakresie działalności komisji oraz w jej składzie osobowym.
 2. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.

 

ROZDZIAŁ IV

ZMIANY REGULAMINU I PRZEPISY KOŃCOWE

 

 1. Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych do jego uchwalenia.
 2. Uchwała nowelizująca wymienia uchwalane, zmieniane lub uzupełniane przepisy i podaje nową treść przepisów.
 3. Jeżeli liczba w regulaminie jest znaczna, przewodniczący opracowuje i ogłasza, (w formie obwieszczenia) tekst jednolity Regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Statutu SOSW w Tursku

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO W STOPNIU LEKKIM

 

Podstawa prawna:

 

1)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r nr 83, poz. 562 ze zmianami ),

2)      Rozporządzenie MENiS z 26 lutego 2003 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz.458 ze zmianami),

3)      Rozporządzenie MENiS z dnia 13 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 19z 2005 r., poz.165),

4)      Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.432 ze zmianami).

5)      Rozporządzenie MENiS z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 

 

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA


III.1. BUDOWA SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
 2. Każdy semestr kończy się konferencją klasyfikacyjną.


III.2. CEL OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

 1. Pobudzanie rozwoju umysłowego i fizycznego ucznia.
 2. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie.
 3. Przygotowanie ucznia do następnego etapu rozwoju.
 4. Motywowanie ucznia do dalszej pracy w nauce i zachowaniu.
 5. Wdrażanie do systematycznej pracy, rzetelnej samokontroli i oceny.
 6. Kształtowanie umiejętności dokonywania odpowiedzialnych wyborów.
 7. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

 1. Przygotowanie programów oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych zmierzających     do zapewnienia optymalnego rozwoju ucznia.
 2. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –    wychowawczej.

 

 

 

 

 

III.3. ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i kryteriach ocen:

a)       uczniowie są informowani przez nauczyciela przedmiotu (wrzesień),

b)       rodzice (prawni opiekunowie) informowani są przez wychowawcę na pierwszym     zebraniu,

c)       rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informację bezpośrednio

u nauczyciela uczącego przedmiotu,

d)      wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów i klas dostępne                 są u nauczycieli, dyrektorów poszczególnych placówek.

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz    rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania. Uczniowie informowani są na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy, rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na pierwszym zebraniu.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu

  przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

  i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów

  nauczania oraz formułowaniu oceny.

4.   Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 1. Oceny ucznia dokonuje nauczyciel przedmiotu, wychowawca klasy i osoby biorące udział

      w procesie kształcenia oraz sami uczniowie - samoocena ucznia.

6.   Przedmiotem oceny jest:

-           zakres opanowanych wiadomości,

-           rozumienie materiału,

-           umiejętność w stosowaniu wiedzy,

-           sposób prezentacji wiedzy, umiejętności i kompetencji,

-           zachowanie ucznia.

      7.  Ocena powinna być:

-           obiektywna,

-           jawna,

-           systematyczna,

-           uwzględniająca indywidualne możliwości ucznia,

-           uzasadniona.

       8.  Uczeń oceniany jest:

-           w trakcie i po zakończeniu realizacji działu programowego - prace kontrolne,             sprawdziany, odpowiedzi ustne,

-           na końcu każdego etapu kształcenia,

-           na końcu semestru i roku szkolnego.

9.  Na wniosek ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

10. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego. ( Prace do wglądu dla ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych).

11. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach min. 2 razy w    roku szkolnym.

12. Na tydzień przed rocznym ( semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem RP nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia o  przewidzianych dla niego ocenach klasyfikacyjnych i nieklasyfikowaniu.

13. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem RP poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ustnie o grożących mu ocenach niedostatecznych, a także poinformować pisemnie o tym fakcie rodziców ( opiekunów prawnych).

14. Uczniowie klas gimnazjalnych realizują edukacyjny projekt gimnazjalny.

15. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum

16. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcowo roczne wystawiają nauczyciele poszczególnych przedmiotów na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem RP .

17.Nauczyciele są zobowiązani poinformować rodziców ( opiekunów prawnych) we    wskazanym terminie w formie pisemnej o przewidywanych ocenach ucznia. W przypadku nieobecności ucznia informację tę wychowawca klasy wysyła pocztą.

18.  Kryteria oceniania opracowują nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów na bazie 

obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla

poszczególnych zajęć edukacyjnych  oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych i zajęć, dla których nie została ustalona podstawa programowa, a włączone zostały do szkolnego zestawu programów dla danego etapu kształcenia, z dostosowaniem do indywidualnych możliwości ucznia.

 

19.  W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć  

       edukacyjnych są ocenami opisowymi.

20. Dodaje się :Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

21.  Począwszy od IV klasy szkoły podstawowej oceny z zajęć edukacyjnych dzielą się na:

-           bieżące (cząstkowe),

-           klasyfikacyjne śródroczne,

-           klasyfikacyjne końcoworoczne i ustalone w stopniach wg następującej skali:

 

 

 

 

Ocena słowna

Ocena cyfrowa

Skrót

celujący

6

cel

bardzo dobry

5

bdb

dobry

4

db

dostateczny

3

dst

dopuszczający

2

dop

niedostateczny

1

ndst

 

a)       Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który:

-           zdobył wiedzę i umiejętności wykraczające poza opracowany program nauczania przedmiotu dla danej klasy, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz

-           samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza opracowany przez nauczyciela program nauczania dla danej klasy lub

-           osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finału na szczeblu wojewódzkim (regionalnym), albo krajowym lub inne porównywalne osiągnięcia.

 

b)      Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-           opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz

-           sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w typowych i nowych sytuacjach, jest aktywny i twórczy na zajęciach dydaktycznych.

c)       Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-           nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale zdobył je na dobrym poziomie oraz

-           poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne

d)      Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

-           opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie dostatecznym oraz

-           rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności dostosowane do jego możliwości.

 

e)       Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-           ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności, ale nie przekreślają one uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz

-           rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności na miarę swoich możliwości.

f)        Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

-           nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz

-           nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

 1. Jednolite kryteria oceniania oraz określone na ich podstawie wymagania programowe ustalają nauczyciele z poszczególnych zajęć edukacyjnych w oparciu o wybrany program nauczania, który musi być zgodny z przyjętym w SOSW "systemem oceniania wewnątrzszkolnego".
 2. W ocenianiu bieżącym nauczyciel ma prawo ustalić zmiany w systemie oceniania, jeśli wynika to ze specyfiki przedmiotu, indywidualnych koncepcji dydaktycznych danego nauczyciela, potrzeb danego oddziału pod warunkiem przestrzegania ogólnych przepisów przyjętego regulaminu "oceniania wewnątrzszkolnego" w SOSW.

 

 

Zasady oceniania zachowania

oraz usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach

 

 1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób, funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, dbałość o honor i tradycje szkoły, dbałość o piękno mowy ojczystej, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
 2. Ocenianie zachowania ucznia przeprowadza się dwa razy w roku - klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna.
 3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz

                  rodziców( prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania oraz o skutkach

                  wystawienia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)       uczniowie informowani są na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy,

b)       rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na pierwszym zebraniu.

 1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy na ostatniej godzinie do dyspozycji wychowawcy, nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, uwzględniając:
  a. samoocenę ucznia
  b. opinie uczniów wyrażających własne zdanie o zachowaniu kolegów i koleżanek
  c. opinie nauczycieli i pracowników szkoły
  d. informację o zachowaniu ucznia na zajęciach praktycznych, praktykach zawodowych e. uwagi odnotowane w dzienniku
  f. frekwencję
  g. możliwości poprawy zachowania
 2. Ocenę zachowania śródroczną, końcoworoczną, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

 

a) wzorowe (wz)

b) bardzo dobre (bdb)

c) dobre (db)

d) poprawne (pop)

e) nieodpowiednie (ndp)

f) naganne (ng)

 1. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową.
 2. Ocenę z zachowania ustala się na podstawie następujących kryteriów:
  1. 1.           Ocenę wzorową z zachowania otrzymuje uczeń, który:

a)      wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole, internacie i środowisku,

b)      na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, uczniów a także w swoim otoczeniu i prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę,

c)      wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

d)     jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela,

e)      systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,

f)       nie spóźnia się na lekcje i zajęcia,

g)      na miarę swoich możliwości dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,

h)      szanuje mienie swoje i innych,

i)        dba o higienę i zdrowie,

j)        nie ulega nałogom (palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i środków odurzających oraz szkodliwych dla zdrowia,

k)      nie używa nigdy wulgarnego słownictwa,

l)        bierze czynny udział w zawodach, konkursach, turniejach i uroczystościach organizowanych na terenie SOSW i poza,

m)    dba o honor szkoły, godnie ją reprezentuje oraz zna, szanuje i wzbogaca jej tradycje.

n)      Wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu  w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.

 

 1. 2.       Ocenę bardzo dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który:

a)       na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, uczniów a także w swoim otoczeniu i prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę

b)       systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę

c)       nie spóźnia się na lekcje i zajęcia

d)      na miarę swoich możliwości dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności

e)       szanuje mienie swoje i innych

f)        dba o higienę i zdrowie

g)       nie ulega nałogom (palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i środków odurzających oraz szkodliwych dla zdrowia

h)       nie używa wulgarnego słownictwa

i)         dba o honor szkoły, godnie ją reprezentuje oraz zna, szanuje i wzbogaca jej tradycje

j)         bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia – wychowanka

k)       jest systematyczny i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela

l)         był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a  jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.

 

 1. 3.       Ocenę dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który:

a)       dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia – wychowanka

b)       jest systematyczny i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela

c)       na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów, na zajęciach organizowanych przez szkołę

d)      chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska

e)       dokładnie spełnia wszystkie funkcje i wywiązuje się z zadań na miarę swoich możliwości i warunków

f)        systematycznie uczęszcza do szkoły, nieobecności ma usprawiedliwione w terminie wyznaczonym przez wychowawcę (dopuszcza się w semestrze 15 godzin nieusprawiedliwionych)

g)       nie spóźnia się na zajęcia

h)       szanuje mienie swoje i innych

i)         dba o zdrowie i higienę

j)         nie ulega nałogom i nie namawia innych

k)       nie używa wulgarnego słownictwa

l)         bierze czynny udział w uroczystościach organizowanych na terenie SOSW i poza

m)     przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy bhp, oraz uczestniczy w zajęciach praktycznej nauki zawodu, zajęciach wychowania fizycznego w obowiązującym stroju

n)       współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania

 1. 4.       Ocenę poprawną z zachowania otrzymuje uczeń, który:

a)       wywiązuje się z obowiązków ucznia – wychowanka

b)       cechuje go kultura osobista i kultura zachowania wobec osób dorosłych i kolegów

c)       szanuje mienie swoje i innych

d)      przestrzega zasad higieny, dba o zdrowie

e)       nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów

f)        bierze udział w pracach społecznych na rzecz klasy i środowiska

g)       nie prowokuje kłótni, konfliktów, bójek, nie znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi

h)       zdarzają mu się spóźnienia

i)         w semestrze opuścił do 30 godzin nieusprawiedliwionych

j)         przestrzega przepisów bhp

k)       zdarzają mu się zachowania niepożądane

l)         współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu

 1. 5.       Ocenę nieodpowiednią  z zachowania otrzymuje uczeń, który:

a)       nie wywiązuje się z obowiązków ucznia – wychowanka

b)       ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla otoczenia

c)       ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły i kolegów

d)      nie pracuje na miarę swoich obowiązków i warunków

e)       bierze udział w napadach, bójkach i kradzieżach

f)        znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi

g)       dewastuje mienie szkolne i społeczna oraz mienie kolegów

h)       stosuje szantaż, wyłudzenia i zastraszanie

i)         ulega nałogom i namawia do tego innych

j)         używa wulgarnego słownictwa

k)       nie bierze udziału w pracach społecznych na rzecz klasy, szkoły i środowiska

l)         w semestrze ma więcej niż 50 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności

m)     spóźnia się na zajęcia

n)       działa w nieformalnych grupach o charakterze negatywnym

 • o)       nie przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, notorycznie nie przynosi obowiązującego stroju na zajęcia praktycznej nauki zawodu i wychowania fizycznego

p)       nie przestrzega zasad higieny, nie dba o zdrowie

q)       nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych

r)        mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu

 

Ocenę naganną z zachowania otrzymuje uczeń, który:

a)      ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla otoczenia

b)      ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły i kolegów

c)      nie pracuje na miarę swoich obowiązków i warunków

d)     bierze udział w napadach, bójkach i kradzieżach

e)      znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi

f)       dewastuje mienie szkolne i społeczna oraz mienie kolegów

g)      stosuje szantaż, wyłudzenia i zastraszanie, działa w nieformalnych grupach o charakterze negatywnym

h)      nie przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, notorycznie nie przynosi obowiązującego stroju na zajęcia praktycznej nauki zawodu i wychowania fizycznego

i)        nie przestrzega zasad higieny, nie dba o zdrowie

j)        nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych ulega nałogom i namawia do tego innych

k)      używa wulgarnego słownictwa

l)        nie bierze udziału w pracach społecznych na rzecz klasy, szkoły i środowiska

m)    w semestrze ma więcej niż 100 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności

n)      spóźnia się na zajęcia

 • o)      nie uczestniczył lub odmówił udziału realizacji projektu gimnazjalnego
 1. Wychowawca klasy jest zobowiązany omówić i ustalić oceny z zachowania, semestralne i końcoworoczne z uczniami danego zespołu. W celu ustalenia jak najbardziej obiektywnej i pełnej oceny zachowania ucznia – wychowanka, wskazane jest, by wychowawca klasy zasięgnął opinii w tej sprawie u wychowawców ośrodka.                                 
 2. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo odwołać się od ustalonej przez wychowawcę oceny ze sprawowania, nie później jednak niż na 5 dni przed wyznaczonym terminem zespołu rady pedagogicznej. Komisję rozpatrującą odwołanie powołuje dyrektor szkoły, w skład której wchodzą: wychowawca klasy, pedagog oraz dyrektor szkoły. 
 3. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. Wychowawca przedstawia ją do zatwierdzenia na radzie pedagogicznej.
 4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej.
 5. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może mieć wpływu na :

a)       oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

b)       promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem punktu 13 i 14.

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nie ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
 2. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono roczną naganną ocenę klasyfikacyjną z zachowania nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
 3. Uczniowi nieklasyfikowanemu z poszczególnych bądź wszystkich przedmiotów edukacyjnych wystawia się ocenę zachowania.
 4. Uczniowi, który w ogóle nie uczęszczał w roku szkolnym (semestrze) do szkoły nie wystawia się oceny z zachowania.
 5. Wychowawca klasy jest zobowiązany omówić i ustalić oceny z zachowania, semestralne i końcoworoczne z uczniami danego zespołu.
 6. W celu ustalenia jak najbardziej obiektywnej i pełnej oceny zachowania ucznia – wychowanka, wskazane jest, by wychowawca klasy zasięgnął opinii w tej sprawie u wychowawców ośrodka.
 7. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. Wychowawca przedstawia ją do zatwierdzenia na radzie pedagogicznej.
 8. Rodzice mają prawo nie zgodzić się z proponowaną oceną z zachowania swego dziecka i w ciągu dwóch tygodni mogą odwołać się od tej decyzji do wychowawcy klasy. Wychowawca klasy informuje o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły konsultuje się z RP w obecności rodzica dziecka (w uzgodnionym terminie) celem uzyskania dodatkowych informacji na temat zachowania ucznia. Decydujący głos o ocenie zachowania w dalszym ciągu ma wychowawca klasy.
 9. Usprawiedliwienie nieobecności dziecka na zajęciach rodzic (opiekun) lub pełnoletni uczeń dokonuje w terminie 1 tygodnia od powrotu do szkoły. Po upływie tego czasu godziny nieobecności liczone są jako nieusprawiedliwione.

ZASADY ZWALNIANIA SIĘ UCZNIÓW Z ZAJĘĆ

1)     Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą  lub ważną przyczyną losową .

2)     Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania oraz samowolnie oddalać ośrodka,

3)     Nauczyciel może zwolnić ucznia z zajęć tylko w uzasadnionych przypadkach na prośbę pisemną, a w nagłych sytuacjach telefoniczną rodziców lub opiekunów prawnych,

4)  Wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności,

5)  Uczeń powinien powiadomić wychowawcę klasy, nauczyciela przedmiotu o konieczności zwolnienia z zajęć w danym dniu z odpowiednim wyprzedzeniem, tzn. w pierwszym dniu tygodnia przekazując pisemna prośbę wystawiona przez rodziców lub opiekunów,

6)  Na tej podstawie wychowawca klasy informuje nauczyciela przedmiotu o przyszłym zwolnieniu ucznia w celu odnotowania w dzienniku nieobecności usprawiedliwionej,

7)   W dniu zwolnienia uczeń przed wyjazdem ze szkoły zwalnia się bezpośrednio u nauczyciela tego przedmiotu,

8)  W przypadku nieobecności wychowawcy klasy uczeń zwalnia się bezpośrednio u nauczyciela zajęć przedstawiając pisemne zwolnienie od rodziców lub opiekunów,

9)  Telefoniczne zwolnienie ucznia może nastąpić w nagłej sytuacji losowej na podstawie bezpośredniej rozmowy telefonicznej rodzica z wychowawcą klasy lub innym nauczycielem uczącym w danej klasie,  

 

 

ZASADY OPRACOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

 

 1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Określają, co powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania.
 2. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia.
 3. W szkole przyjmuje się następujący sposób klasyfikacji treści nauczania na poszczególne poziomy wymagań:

 

Poziom

Kategoria

Stopień wymagań

WIADOMOŚCI

Zapamiętanie wiadomości

Wymagania
podstawowe

Zrozumienie wiadomości

UMIEJĘTNOŚCI

Stosowanie wiadomości
w sytuacjach typowych

Wymagania 
ponadpodstawowe

Stosowanie wiadomości
w sytuacjach problemowych

 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania:

-           opinię poradni rodzice (opiekunowie prawni) dołączają do dokumentów składanych przy zapisie do klasy pierwszej,

-           jeżeli uczeń poddany jest badaniu w trakcie roku szkolnego, rodzice (prawni opiekunowie) dostarczają opinię zaraz po jej otrzymaniu.

 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych,    muzyki, plastyki i zajęć artystycznych  należy w          szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.
 4. Dodaje się: Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenia śródrocznej lub rocznej ( semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona” 
 5. Ścieżki edukacyjne są zajęciami obowiązkowymi. Włączone do przedmiotów nie są oceniane. Natomiast jeśli są realizowane jako samodzielne zajęcia lub w części jako moduły – to muszą kończyć się „zaliczeniem”.
 6. Wyjątek stanowi ścieżka edukacyjna „WDŻ” realizowana od klasy V SP jako zajęcia nadobowiązkowe odnotowane na świadectwie szkolnym w części przeznaczonej na dodatkowe zajęcia edukacyjne wpisem „uczestniczył-a”.
 7. Dodaje się: W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie orzeczenia
 8. Dodaje się: W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony”, albo „ zwolniona”


FORMY I METODY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI:

a)       Odpowiedź ustna

b)       Sprawdzian

c)       Praca klasowa

d)      Zadanie domowe

e)       Wytwory pracy własnej ucznia

f)        Aktywność na lekcjach i zajęciach

g)       Dyskusja

h)       Wypracowania

i)         Test

j)         Referat

k)       Praca w grupach

l)         Praca samodzielna

m)     Praca pozalekcyjna np. konkursy, koła zainteresowań, olimpiady i inne

n)       Ćwiczenia praktyczne

 • o)       Obserwacja ucznia

p)       Rozmowa z uczniem

q)       Pokaz

r)        Prezentacje – indywidualna grupowa.

 1. Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje:

a)       obiektywizm,

b)       indywidualizacja,

c)       konsekwencja,

d)      systematyczność,

e)       jawność.

 1. Prace klasowe zapowiedziane co najmniej na tydzień wcześniej i odnotowane w dzienniku lekcyjnym.
 2. Każda praca klasowa poprzedzona lekcją powtórzeniową, z podaniem kryteriów oceny i wymagań edukacyjnych, np. zasady punktacji.
 3. Sprawdziany obejmujące maksymalnie trzy ostatnie lekcje nie muszą być zapowiadane i nie są limitowane, nie mogą trwać dłużej niż 15 minut.
 4. Termin oddawania prac pisemnych do 7 dni.
 5. Uczeń może być w semestrze 2 razy lub 1 raz (gdy jest 1 godzina tygodniowo) nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych prac kontrolnych, jednak musi to zgłosić przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku, nie ma to jednak wpływu na ocenę końcową.
 6. Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone w styczniu i czerwcu.
 7. W klasach pierwszych, na początku roku szkolnego stosujemy miesięczny "okres adaptacyjny” (nie stawiamy ocen niedostatecznych).
 8. Najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacją (śródroczną, końcoworoczną) należy zakończyć przeprowadzanie prac klasowych.
 9. W ciągu jednego dnia może odbyć się tylko jedna praca klasowa, w tygodniu nie więcej niż dwie.
 10. Prace klasowe i sprawdziany nauczyciel jest zobowiązany przetrzymywać przez cały rok szkolny.

 

 

 

 

 

ZASADY I FORMY POPRAWIANIA OSIĄGNIĘĆ

(KORYGOWANIA NIEPOWODZEŃ) UCZNIÓW:

 

 1. Po każdej pracy klasowej (j. polski, matematyka), dokonuje się analizy błędów i poprawy; z innych przedmiotów w zależności od potrzeb zespołu klasowego.
 2. Uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełnić wykonując dodatkowe zadania domowe.
 3. Uczeń nieobecny usprawiedliwiony na pracy pisemnej, pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela.
 4. Uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej w ciągu 7 dni.
 5. Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 6. Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału, mogą korzystać z indywidualnych konsultacji.

 

SPOSOBY DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW:

 

 1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, arkusze ocen, w których    dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym.
 2. Wychowawca gromadzi w teczce oraz w "zeszycie uwag" informacje o zachowaniu uczniów.
 3. Dopuszcza się w ocenach cząstkowych stosowanie znaków "+”, „ -".
 4. Przy ocenianiu można stosować zapis typu:

a)       nieobecność - "nb"

b)       nieprzygotowanie - "np"

c)       ucieczka - "uc"

d)      nie ćwiczy - "n"

 1. Wyniki sprawdzianów sumujących i ich analizę należy przedstawić dyrektorowi

         szkoły.

 1. Oceny dłuższych prac pisemnych, wymagających znajomości większego zakresu wiedzy i umiejętności wpisywane są kolorem czerwonym, pozostałe samodzielne prace sprawdzające - kolorem zielonym. Inne oceny kolorem czarnym (niebieskim).
 2. Wszystkie nagrody i wyróżnienia, kary, nagany wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym (w części dziennika "Notatki").
 3. W świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się udział ucznia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne.

 

SPOSOBY I ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW

O POSTĘPACH I OSIĄGNIĘCIACH

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich             rodziców(opiekunów) o:

a)   wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programów nauczania,

b)   sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

c)   warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

d)   nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym zapis o przekazaniu uczniom informacji określonych w punkcie a, b, c, co winno nastąpić na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu w nowym roku szkolnym, zaś w odniesieniu do rodziców (prawnych opiekunów) – na pierwszym zebraniu klasowym w nowym roku szkolnym z zastrzeżeniem punktu e.

e)  w przypadku przebywania nauczyciela na zwolnieniu lekarskim wyżej wymienione informacje wychowawca klasy przekazuje uczniom i rodzicom niezwłocznie po powrocie do pracy lub robi to w zastępstwie wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.
 3. Uczeń informowany jest  o ocenie w momencie jej wystawienia.
 4. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego; uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać je do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.
 5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
 6. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach, minimum 2 razy w roku szkolnym.
 7. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, poszczególni nauczyciele są zobowiązani do ustnego poinformowania uczniów o grożących ocenach niedostatecznych i odnotowanie tego w dzienniku ołówkiem. Wychowawca klasy w tym samym terminie pisemnie informuje rodziców i odnotowuje to w dzienniku.
 8. Co najmniej na 1 tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ustnie ucznia  o przewidywanych dla niego stopniach semestralnych.
 9. Oceny klasyfikacyjne  śródroczne i końcoworoczne wystawiają (wpisują do dziennika) nauczyciele poszczególnych przedmiotów na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 10. Przyjmuje się zasadę potwierdzania sposobu informowania ucznia i jego rodziców (opiekunów) o grożących ocenach i nieklasyfikowaniu poprzez wysłanie pisemnego powiadomienia (korespondencja za potwierdzeniem odbioru) do rodziców (opiekunów).
 11. Na prośbę ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel dokonuje wpisu oceny w dzienniczku ucznia lub w zeszycie przedmiotowym.
 12. Rodzice uczniów szczególnie wyróżniających się w nauce i zachowaniu otrzymują list pochwalny lub list gratulacyjny.

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I KOŃCOWOROCZNA

 1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów upośledzonych w stopniu lekkim w dwóch terminach:
  a) śródroczne - za 1 okres w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi
  b) końcoworoczne - w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych
 2.  Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali sześciostopniowej oraz oceny zachowania.
 3. Klasyfikowanie w klasach I-III szkoły podstawowej ma charakter oceny opisowej. 
 4. Klasyfikowanie począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
 5. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, ocenę z zachowania - wychowawca klasy.
 6. Uczeń jest klasyfikowany, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony.
 7. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej ( semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 9. Ucznia klasy I-III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno - pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).   
 10. Dodaje się : Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów” i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców ( prawnych opiekunów” rada pedagogiczna może postanowić  o promowaniu ucznia do klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej ( również w ciągu r4oku szkolnego. 
 11. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, wychowawców ośrodka, psychologa, pedagoga, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 12. Na ocenę z zachowania uczeń pracuje cały rok szkolny, stąd nie ma możliwości poprawiania przez uczniów oceny z zachowania tuż przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 13. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny końcoworocznej (semestralnej)  z zajęć edukacyjnych jeśli nie zgadza się z proponowaną przez nauczyciela oceną. Uczeń na swój wniosek (ustny) ustala z nauczycielem danego przedmiotu sposób poprawienia oceny na wyższą w terminie na miesiąc ale nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem RP.
 14. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.                                                         
                         

             Egzamin poprawkowy:

 1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna (semestralna) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 2. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole, uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
 3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. W szkole zawodowej egzamin poprawkowy z nauki zawodu lub innych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują formę ćwiczeń, ma formę zadań praktycznych.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznaczają dyrektorzy szkół w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole  , o czym informują rodziców w formie pisemnej na koniec roku szkolnego. Termin egzaminu poprawkowego może być wyznaczony nie później niż do końca września nowego roku szkolnego.
 5. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.
 6. Od stopnia ustalonego w wyniku egzaminu poprawkowego odwołanie nie przysługuje.
 7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

                  W skład komisji wchodzą :

a)       dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)       nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

c)       nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji .

8.   Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w

      szczególności:

a)      skład komisji,

b)      termin egzaminu poprawkowego,

c)      pytania egzaminacyjne,

d)     wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

                  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych

                  odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9.   Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej ( semestrze programowo wyższym).  

 

Egzamin sprawdzający:

 1. Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena końcoworoczna jest jego zdaniem lub rodziców (prawnych opiekunów) zbyt niska, jednak nie niższa niż dopuszczająca. 
  Egzamin przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem zespołu rady pedagogicznej klasyfikacyjnej końcoworocznej.
 2. Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem takich zajęć jak: plastyka, muzyka, technika, wychowanie fizyczne, nauka zawodu, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 3. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego uczeń otrzymuje ocenę uzyskaną w wyniku tego egzaminu jednak nie niższą niż dopuszczająca.
 4. Uczeń, który z udokumentowanych urzędowo przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu sprawdzającego, może przystąpić do niego w terminie określonym przez dyrektora szkoły, jednak nie później niż w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.
 5. Od stopnia ustalonego w wyniku egzaminu sprawdzającego odwołanie nie przysługuje.

           

            Egzamin klasyfikacyjny:

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny w innym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 3. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Uczeń lub jego rodzic (opiekun prawny) składa pisemną prośbę do dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego w terminie 7 dni do posiedzenia rady pedagogicznej klasyfikacyjnej.
 5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.
 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w punkcie 3 nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 7. Uczniowie, o których mowa w punkcie 3 zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.
 8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w terminie i trybie ustalonym przez dyrektora SOSW. Termin egzaminu powinien być ustalony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Egzamin klasyfikacyjny semestralny uczeń składa nie później niż do końca lutego. Egzamin klasyfikacyjny końcoworoczny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami).

a)       Skład komisji egzaminacyjnej ustala dyrektor Ośrodka, w skład której wchodzą:
dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze - jako przewodniczący,

b)       nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z danego lub pokrewnego przedmiotu - jako egzaminator,

c)       wychowawca - jako członek komisji. 

 1. W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) dziecka.                                                                                                                                      
 2. Nauczyciel ma prawo określić stopień wymagań edukacyjnych (podstawowy, ponadpodstawowy) obejmujących pytania egzaminacyjne.
 3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem punktu 12.
 4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, techniki, muzyki zajęć artystycznych, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego oraz nauki zawodu ma formę ćwiczeń praktycznych.
 5. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia praktyczne) układa nauczyciel - egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły.
 6. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:
  a. skład komisji
  b. termin egzaminu 
  c. pytania egzaminacyjne (ćwiczenia praktyczne)
  d. wynik części pisemnej i ustnej oraz ocenę
  e. do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 7. W przypadku nie klasyfikowania ucznia  z obowiązkowych lub dodatkowych  zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” lub „ niesklasyfikowana”
 8. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego  roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

 

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

 

 1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej „sprawdzianem”.
 2. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujący:

a)      w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych;

b)      w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych,

c)      w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu  w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym”.

 • Dodaje się: Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zadawana na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.
  Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym trwają 60 minut.

Punkt 2c) wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 roku.

Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego.

 1. Sprawdzian i egzamin gimnazjalny w szkołach dla dzieci i młodzieży przeprowadza

się w kwietniu, w terminie ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji  Egzaminacyjnej, zwanej dalej Komisją Centralną”.

 1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do       indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii    publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni     specjalistycznej.
 2. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.    
 3. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego      nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub

      egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

      ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 1. Opinia, o której mowa w ust. 5, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno -pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, z tym że:

a)w przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu – nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej,

b)       w przypadku uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego – nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej.

 1. Opinię, o której mowa w punkcie 6, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.
 2. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
 3. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów, o których mowa w pkt 3 i pkt 4, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 4. Uczeń z upośledzeniem w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez Dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zaopiniowany przez Dyrektora szkoły.
 5.  Za organizację i przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada  przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest Dyrektor szkoły.
 6. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
 7.  Jeśli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udział w sprawdzianie lub egzaminie gimnazjalnym dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.
 8. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca oraz nauczyciel, o którym mowa w pkt 13, powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, organizowane przez komisję okręgową.
 9.  Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności:

a)       przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego; listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez Dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.

b)       nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

c)       powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego;

d)      powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, wyznacza przewodniczący tych zespołów;

e)       informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego – przed rozpoczęciem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego;

f)        nadzoruje przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego;

g)       przedłuża czas trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla uczniów;

h)       sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego albo przerwali sprawdzian lub egzamin gimnazjalny oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej;

i)         zabezpiecza, po zakończeniu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej;

j)         nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

 1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.
 2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w pkt 16, zostały naruszone, lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.
 3. Sprawdzian trwa 60 minut, z zastrzeżeniem pkt 20.
 4. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia i trwa 120 minut, z zastrzeżeniem pkt 20.
 5. Dla uczniów, o których mowa w punkcie 4 czas trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej jednak niż o:

a)       30 minut – w przypadku sprawdzianu;

b)       60 minut – każda część egzaminu gimnazjalnego.

 1. W przypadku gdy sprawdzian lub część egzaminu gimnazjalnego mają być przeprowadzane w kilku salach, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu lub danej części egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów.
 2. W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym:

a) przewodniczący;

b) co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w

    innej szkole lub w placówce.

 1. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności

         odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego

                     w danej sali.

 1. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce zostaje powołany w skład

         zespołu nadzorującego w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły lub placówki.

 1. Przypadku egzaminu gimnazjalnego członkami zespołu nadzorującego nie mogą być nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części tego egzaminu.
 2. Przed rozpoczęciem sprawdzianu lub danej części egzaminu gimnazjalnego przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie zostały naruszone.
 3. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w pkt 26 zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza sprawdzian lub daną część egzaminu gimnazjalnego i powiadamia o tym Dyrektora komisji okręgowej.
 4. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w pkt 26 nie zostały naruszone przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołu nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia sprawdzianu lub danej części egzaminu gimnazjalnego w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach.
 5. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom polecając sprawdzenie, czy zestawy zadań i karta odpowiedzi są kompletne.
 6. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub nową kartę odpowiedzi.
 7. Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.
 8. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu lub danej części egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się kod ucznia nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.
 9. W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.
 10. W sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, nie można korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 11. Sprawdzian i każda część egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.
 12. W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
 13. W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego.
 14. W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.
 15. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian lub egzamin gimnazjalny tego ucznia i unieważnia jego sprawdzian lub odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego. Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego zamieszcza się w protokole.
 16. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań ucznia, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia.
 17. W przypadkach, o których mowa w pkt 39 i 40, uczeń przystępuje ponownie do sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
 18. Jeżeli w trakcie ponownego sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego:

-           stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub

-           wniesienia lub korzystania przez ucznia w Sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub

-           uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia i unieważnia jego sprawdzian albo odpowiednią część egzaminu. Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia zamieszcza się w protokole.

 1. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, który ponownie przystąpił do sprawdzianu części egzaminu gimnazjalnego, dyrektor komisji okręgowej, w porozumienie z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia.
 2. W przypadkach, o których mowa w pkt 42 i 43, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych ze sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się „0”.
 3. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów, a za każdą część egzaminu gimnazjalnego  - po 50 punktów.
 4. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.
 5. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustalony przez okręgową jest ostateczny.
 6. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie, albo przerwał sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, przystępuje do sprawdzianu lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
 7. Do ucznia, o którym mowa w pkt 48, przystępującego do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie, stosuje się odpowiednie przepisy pkt 42, 43 i 44.
 8. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu  lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.
 9. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
 10. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) albo słuchacza sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniania uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) albo słuchaczowi do wglądu w  miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
 11. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
 12. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w  punktach 39 - 44 i 50, 51 – do dnia 31 sierpnia danego roku.
 13. Zaświadczenie, o którym mowa w pkt 54 dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
 14. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących.
 15. Protokół, o którym mowa w pkt 56 przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej.
 16. Dokumentację sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.
 17. Dokumentację sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego przechowuje się według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

Przepisy wspólne dla sprawdzianów i egzaminów

 

 1. Obserwatorami sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu zawodowego mogą być:

-           delegowani pracownicy ministerstwa właściwego do spraw oświaty i wychowania,

-           delegowani przedstawiciele Komisji Centralnych i Komisji Okręgowych,

-           delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkół wyższych i placówek doskonalenia nauczycieli, a w przypadku egzaminu zawodowego także  delegowani przedstawiciele pracodawców, upoważnieni przez dyrektora komisji okręgowej,

-           delegowani pracownicy ministerstw obsługujących ministrów właściwych dla zawodu.

 1. Uczeń absolwent, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu zawodowego może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
 2. Uczeń lub absolwent może, w terminie 2 dni od daty odpowiednio sprawdzianu, odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub praktycznego egzaminu zawodowego, zgłosić  zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu albo egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.
 3. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.
 4. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu zawodowego, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w pkt 3 lub z urzędu dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić dany sprawdzian albo egzamin i zarządzić jego ponownie przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego sprawdzianu albo egzaminu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów albo absolwentów w poszczególnych szkołach, placówkach lub u pracodawców, a także w stosunku do poszczególnych uczniów albo absolwentów.
 5. W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego albo egzaminu zawodowego lub zniszczenia odpowiednio arkuszy egzaminacyjnych, kart, odpowiedzi kart obserwacji, prac egzaminacyjnych lub kart oceny dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian albo egzamin danych uczniów albo absolwentów i zarządza ich ponowne przeprowadzenie.
 6. Termin ponownego sprawdzianu albo egzaminu, o którym mowa w pkt. 5 i 6, ustala dyrektor Komisji Centralnej.

Promowanie:

 1. Uczeń klasy I - III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie, w wyjątkowych przypadkach RP może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lup publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, 
 2. Uczeń szkoły podstawowej zakwalifikowany do kształcenia specjalnego mający co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania, a który uzyskuje oceny uznane za pozytywne zgodnie z WSO ze wszystkich zajęć obowiązkowych oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwu klas, może być promowany uchwałą rady pedagogicznej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 3. Uczeń klasy VI szkoły podstawowej nie może być promowany poza normalnym trybem.
 4. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
 5. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 6. Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
 7. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
 8. Przepis pkt 7 stosuje się odpowiednio do uczniów gimnazjum.
 9. Na 7 dni przed semestralnym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej uczeń promowany śródrocznie musi przystąpić do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, który obejmuje treści programowe klasy, do której uczeń uczęszcza i 1/3 materiału z klasy programowo wyższej.
 10. Sprawdzian dla ucznia promowanego śródrocznie przeprowadza wychowawca klasy przy współudziale nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących. Sprawdzian ma formę pisemną.
 11. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną

a)    jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej ( semestrze programowo najwyższym) oceny klasyfikacyjne z obowiązków zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych ( semestrach programowo niższych) w szkole danego typu uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem pkt 7 i 8 rozdziału „Zasady oceniania zachowania oraz usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach.”

b)              w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum przystąpił do sprawdzianu, a w przypadku gimnazjum do egzaminu.

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania lub wyróżnił się szczególnymi osiągnięciami w konkursach na szczeblu wyższym niż szkolny w sporcie w życiu artystycznym lub działalności społecznej Ośrodka.

Postanowienia końcowe:

 1. Jeżeli uczeń nie stosuje się do niektórych postanowień, a wykroczenia nie mają                  charakteru permanentnego, należy to uwzględnić przy ustalaniu oceny.
 2. Przedstawiony wewnątrzszkolny system oceniania będzie podlegał ewaluacji.

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM

 

Podstawa prawna:

1/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych(DzU z 2007 nr 83 poz.562 ze zmianami Dz U z 2009 nr 58 poz.475 Dz U z 2009r. nr 141 poz.1150.).

2/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r.  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz .U z 2002r. nr 51, poz. 458 ze zmianami)

3/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2002r. Nr 15, poz. 142 ze zm.)

4/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005r w sprawie zasad  wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U.z 2005r. nr 50 poz.504 i nr 67 poz. 585ze zm)

 

1. Założenie ogólne

Specyfika kształcenia dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym polega na wychowaniu i nauczaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata – w całym procesie edukacji.

1/ W stosunku do wielu z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym, przez cały okres ich pobytu w szkole podstawowej, a następnie w gimnazjum, działania edukacyjne mogą nie wykraczać poza pewien obszar, zaspokajając specyficzne potrzeby i możliwości edukacyjne tych uczniów. Należy uznać prawo osób niepełnosprawnych do rozwoju we własnym tempie i uwzględniać to prawo podczas ustalania kierunków pracy z uczniem.

2/ Z opisanego wyżej powodu podstawa nie przypisuje kolejnym etapom edukacyjnym w szkole podstawowej, gimnazjum i przysposabiającej do pracy odrębnych celów i nie wyróżnia dla nich odrębnych zadań ani treści nauczania./2/.

3/ Podstawową zasadą oceny uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, jest uwzględnianie indywidualnych możliwości każdego dziecka określonych w IPET opracowanych na podstawie obowiązującej Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym, w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach (rozporządzenie MENiS z dn. 13 stycznia 2005r.)

4/ Przepisów rozporządzenia MENiS w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów nie stosuje się do dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim./1/.

2. Cele oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

1/ Ocenianie wewnątrzszkolne dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym ma na celu:

 • Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 • Umożliwienie nauczycielom doskonalenia i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej./1/

3. Przedmiot oceniania

1/ Przedmiotem oceniania jest poziom wiadomości i umiejętności w podstawowych sferach aktywności dziecka /tj. poszczególnych zajęciach edukacyjnych/.

2/ Nawet niewielkie postępy ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym lub znacznym, należy wzmacniać pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu./2/

4. Procedura diagnozowania i oceniania poziomu funkcjonowania ucznia

1/ Naczelną zasadą diagnozowania i oceniania poziomu funkcjonowania ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest wszechstronna znajomość dziecka.

2/ Podstawą określania i rejestrowania oceny zmian w funkcjonowaniu ucznia jest dokładna diagnoza /ocena/ poziomu wiadomości i umiejętności dziecka z poszczególnych zajęć edukacyjnych na podstawie:

 • Wszelkich rodzajów aktywności,
 • Przeglądów wytworów działania praktycznego,
 • Przeglądów /ekspresji/ artystycznych.

3/ Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka, zawierająca realne, szczegółowe cle, zadania i treści mieszczące się w strefie najbliższego rozwoju ucznia, które pozostają w zbieżności z celami, zadaniami i treściami podstawy programowej, winna być podstawą do opracowania indywidualnych programów edukacyjnych dla każdego ucznia.

4/ Wielokierunkowa ocena poziomu funkcjonowania dziecka jest kompleksowym, wielowymiarowym opisem mocnych i słabych stron dziecka w zakresie funkcjonowania poszczególnych zmysłów dającym możliwość określania ilości i jakości potrzebnego wsparcia edukacyjno-terapeutycznego.

5/ Opracowywanie i aktualizowanie oceny poziomu funkcjonowania ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym lub znacznym dokonywane jest w odstępach czasu, nie rzadziej jednak niż raz w roku./2/

6/ Diagnozy poziomu funkcjonowania ucznia w podstawowych strefach aktywności oraz poziomu przyswajania treści programowych zajęć edukacyjnych a także wytyczenie dalszych kierunków oddziaływań dokonuje zespół nauczycieli pracujących z danym dzieckiem, tzw. TEAM.

7/ Osiągnięcia uczniów w zespołach edukacyjno-terapeutycznych i zespołach rewalidacyjnych opracowuje się na podstawie narzędzi diagnostyczno-oceniających, tj.

a)      Skale Callier-Azusa – w przypadku sprzężeń dysfunkcji,

b)      Profile Psychoedukacyjne – w przypadku dzieci autystycznych,

c)      Inwentarz Gunzberga.

8/ Dobór narzędzia uzależniony jest od charakteru prowadzonych zajęc i od umiejętności, rodzaju zaburzeń występujących u wychowanków.

Doboru stosowanych narzędzi dokonuje TEAM.

9/ Dopuszcza się stosowanie innych narzędzi diagnostyczno – oceniających, opisanych w literaturze psychopedagogicznej lub wewnętrznych, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

10/ Opisowa ocena śródroczna i roczna informuje o tym, na jakim poziomie uczeń przyswoił sobie wiadomości i umiejętności w odniesieniu do zakresu wymagań określonych w IPET.

11/ Ocena bieżąca, śródroczna i roczna obejmuje ocenę postępów ucznia z danych zajęć edukacyjnych oraz ocenę zachowania określając poziom wiadomości i umiejętności ucznia w danej chwili.

12/ Opisową ocenę roczną wystawia wychowawca klasy na podstawie ocen bieżących w uzgodnieniu z nauczycielami nauczającymi w danym zespole edukacyjno-terapeutycznym.

5. Formy i sposoby bieżącego oceniania uczniów

1/ W ocenianiu postępów ucznia z zajęć edukacyjnych ocena bieżąca jest oceną  opisową w formie jednej z 4 liter (A, B, C, D), które oznaczają kolejne poziomy wykonywania zadań, stopnie opanowania sprawności, umiejętności, wiadomości.

2/ Dopuszcza się stosowanie zastępników bieżącej oceny w postaci symboli, znaczków, punktów itp.

3/ W obrębie 4 stopniowej, literowej skali ustala się następujące kryteria bieżącej oceny umiejętności i postępów ucznia:

 1. – znakomicie
 2. – samodzielnie
 3. – radzi sobie przy pomocy nauczyciela
 4. – potrzebuje czasu

A – znakomicie: bardzo dobrze opanował umiejętności i wiadomości określone w IPET, potrafi zastosować posiadane wiadomości i umiejętności w nowych sytuacjach, rozwiązuje zadania wykraczające poza program, bardzo dobre tempo pracy

B – samodzielnie: dobrze opanował umiejętności określone w IPET, potrafi zastosować posiadane wiadomości i umiejętności w znanych sytuacjach, dobre tempo pracy.

C – radzi sobie przy pomocy nauczyciela: ma braki w opanowaniu umiejętności i wiadomości określonych  w IPET, wymaga pomocy nauczyciela przy wykonywaniu zadań, wolne tempo pracy.

D – potrzebuje czasu: wiadomości i umiejętności określone w IPET opanował w bardzo wąskim zakresie, nie potrafi wykonać samodzielnie zadań o niewielkim stopniu trudności, nie robi postępów, bardzo wolne tempo pracy

4/ Szczegółowe kryteria oceniania uczniów ustalane SA przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajecia zgodnie z indywidualnymi kierunkami kształcenia określonymi w IPET.

5/ Sposoby oceniania uczniów z upośledzeniem umysłowym lub znacznym w szkole podstawowej, gimnazjum i SSPdP.

 

Ustala się następujące kryteria oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych

Zajęcia edukacyjne

Umiejętności podlegające ocenie

*każdy uczeń oceniany jest tylko w zakresie tych umiejętności, które mieszczą się w sferze jego najbliższego rozwoju i umieszczone są w IPET.

FUNKCJONOWANIE

W ŚRODOWISKU

 • SAMOOBSŁUGA

-    Poruszanie się

-    Jedzenie

-    Ubieranie się

-    Higiena osobista

-   Orientacja w schemacie ciała

-   Dbałośc o zdrowie

 • USPOŁECZNIENIE

-   Znajomość swojej rodziny, miejscowości

-   Znajomość środowiska lokalnego

-   Funkcjonowanie w zespole rówieśniczym

-   Właściwe zachowanie się w miejscach publicznych

 • KOMUNIKOWANIE

-   Przekazywanie i odbieranie komunikatów

-   Słuchanie, koncentracja

-   Wypowiadanie się

-   Formułowanie pytań

-  Wygłaszanie tekstów z pamięci

 • CZYTANIE

-  Rozpoznawanie liter, wyrazów /globalnie/

-   Czytanie / głoskami, sylabami, wyrazami/

-   Czytanie zdań obrazkowo-wyrazowych

-   Czytanie ze zrozumieniem/ zdań, poleceń, krótkich wyrazów/

 • PISANIE

-   Technika pisania liter, sylab, wyrazów,

-   Łączenia międzyliterowe

-   Przepisywanie liter, wyrazów, zdań

-  Pisanie liter, wyrazów, zdań z pamięci, ze słuchu

-  Utrzymanie liter w liniaturze

-  Pisanie po śladzie

 • ELEMENTY MATEMATYCZNE

-  Rozróżnianie cech przedmiotów

-  Pojęcie liczby

-  Pojęcie zbioru

-  Technika rachunków: / +, -, *, : /

-  Liczenie na konkretach, na liczydle

-  Liczenie w pamięci

-  Pojęcia czasowe

-  Pojęcia przestrzenne

-  Figury geometryczne

-  Zadania z treścią

-  Logiczne myślenie

 • WIEDZA O ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM I SPOŁECZNYM

-   Wiadomości

-   Umiejętność obserwacji

-   Działania praktyczne

-   Postawa  proekologiczna

WYCHOWANIE

FIZYCZNE

      -   udział w zajęciach, zaangażowanie

      -   wykonanie ćwiczeń programowych

      -   współdziałanie w grupie

      -   dyscyplina, słuchanie nauczyciela

      -   sprawność fizyczna, umiejętności         

       ponadprogramowe

      -   osiągnięcia sportowe

      -  przygotowanie do zajęć /strój/

UMIEJĘTNOŚCI

MUZYCZNE

      -  zaangażowanie w zajęciach, aktywność

      -  umuzykalnienie – gra na instrumentach

      -  nauka tekstów na pamięć

      -  śpiew indywidualny i grupowy

      -  udział w występach artystycznych

UMIEJĘTNOŚCI

PLASTYCZNE

I TECHNICZNE

      -  podejmowanie działania

      -  zaangażowanie

      -  prace typowe, odtwórcze

      -  prace twórcze

         - zna kolory podstawowe

         - poziom estetyki

         - kompozycja

         - udział w konkursach

         - przestrzeganie dyscypliny pracy BHP

 

 

 

UMIEJĘTNOŚĆI Z ZAKRESU PRZYSPOSOBIENIA DO PRACY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- przestrzeganie dyscypliny pracy BHP i przepisów przeciw pożarowych

- umiejętność pracy w zespole,

- poszanowanie mienia i dbałość o sprzęt,

-poszanowanie pracy własnej i innych,

-dokładność i systematyczność – zaangażowanie,

- kreatywność i pomysłowość – samodzielność,

- umiejętność posługiwania się sprzętem mechanicznym i ręcznym – umiejętność doboru i zastosowania odpowiednich środków czystości

 - umiejętność sporządzania potraw oraz ich podawania

- umiejętność nakrycia do stołu na różne okoliczności ,

- znajomość wyposażenia kuchni, przeznaczenia i zastosowania naczyń i urządzeń AGD,

- estetyczny wygląd i higiena osobista,

 

 

 

 

 

 

6/ Ocenę zachowania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ustala się na podstawie następującej skali:

 1. – zawsze
 2. – często
 3. – czasami
 4. – rzadko

7/ Ocenę zachowania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ustala się na podstawie kryteriów oceny zachowania:

Kryterium I : kultura osobista

- zna i stosuje zwroty grzecznościowe

- jest życzliwy i uprzejmy wobec innych

- umie zachować się w różnych sytuacjach/ w szkole, na ulicy, w czasie wycieczki szkolnej itp./

- szanuje rodziców i osoby dorosłe

- dba o mienie szkoły i własne

Kryterium II: współdziałanie w zespole

- przestrzega zasad współżycia grupowego / np. czeka spokojnie w kolejce, ustawia się przed klasą itp.

- współdziała z grupą w czasie zabawy i pracy

- nawiązuje serdeczne, koleżeńskie kontakty z członkami grupy

- pomaga innym kolegom

- dzieli się z innymi kolegami

- szanuje mienie kolegów

Kryterium III: aktywność społeczna

- chętnie pracuje na rzecz klasy, szkoły

- działa w samorządzie, kołach zainteresowań

- sumiennie wykonuje powierzony mu dyżur

- bierze udział w imprezach klasowych, szkolnych

Kryterium IV: stosunek do obowiązków szkolnych

- nie spóźnia się na lekcje

- dba o przybory szkolne, podręczniki i zeszyty

- jest przygotowany do lekcji

- aktywnie pracuje na lekcji

- wykonuje polecenia nauczyciela

- wykonuje zadania domowe

- przestrzega regulaminu klasowego

Czteroliterowa skala oceniania umiejętności, wiadomości, postępów i zachowania uczniów jest dostosowana i podporządkowana stopniowemu wzrostowi wymagań. Ma to na celu                     zdiagnozowanie umiejętności potrzebnych uczniowi do dalszego zdobywania wiedzy i odnoszenia kolejnych indywidualnych sukcesów.

6. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

1/ Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

2/ W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacji wpisuje się „zwolniony”.

3/ Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne i oceny zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

4/ Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonym w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacji zachowania.

5/ Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego.

6/ Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć  edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym  oraz ustaleniu jednej rocznej klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

7/ Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ceny klasyfikacyjnej zachowania.

8/Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

9/ Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi)

10/ Istnieje możliwość wydłużenia dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok. Odbywa się to na postawie wniosków rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, po akceptacji rady pedagogicznej

7. Warunki ukończenia szkoły

1/ O ukończeniu szkoły przez ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenia klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w  porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi)

8. Sposoby informowania rodziców (opiekunów prawnych) o poziomie funkcjonowania dziecka

1/ Rodzice (opiekunowie prawni) informowani są o poziomie funkcjonowania dziecka:

 • na spotkaniach klasowych
 • w czasie spotkań indywidualnych
 • podczas wizyty nauczyciela w domu rodzinnym ucznia
 • podczas bezpośredniej obserwacji zajęć na zaproszeniu nauczyciela
 • drogą korespondencyjną

9. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

1/ Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

2/ Świadectwo ukończenia szkoły wydaje szkoła, która uczeń ukończył ,zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3/ W sytuacjach uzasadnionych (przepisami prawnymi) dopuszcza się, po akceptacji ze strony dyrekcji ,wydanie świadectwa opracowanego wewnętrznie.

10. Postanowienia końcowe

Zmiany w wewnątrzszkolnym systemie oceniania wprowadza się w drodze uchwał Rady Pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. 1 - do WSO 

……………………….

pieczęć szkoły Tursko, ……...........……….

Wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego

Wnioskujemy o wydłużenie ……………....... etapu edukacyjnego uczniowi

który?

…………..………………………………….………………………………….

imię i nazwisko ucznia

urodzonemu …...……………………..………………. w …………………… ......…………….,

data miejsce urodzenia ucznia

który uczęszczał w roku szkolnym………….........…………..……… do klasy …..………………...

………………………………............................... ...... w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

nazwa szkoły

w Tursku realizował/a indywidualny program edukacyjny

w ……………………………………..……………………………………….....................................

( w systemie klasowym lub w formie nauczania indywidualnego)

Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………. …………………………….

podpis rodzica podpis wychowawcy/ n-la  SOSW Tursko

Zał. 2 - do WSO I

……………………….

pieczęć szkoły Tursko, ……...........……….

Wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego

Wnioskujemy o wydłużenie ……………....... etapu edukacyjnego uczniowi

który?

…………..………………………………….………………………………….

imię i nazwisko ucznia

urodzonemu …...……………………..………………. w …………………… ......…………….,

data miejsce urodzenia ucznia

który uczęszczał w roku szkolnym………….........…………..……… do klasy …..………………...

……………………………….................................... … .... w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

nazwa szkoły

w Tursku  realizował/a indywidualny program edukacyjny

w ……………………………………..………………………………………....................................

( w systemie klasowym lub w formie nauczania indywidualnego)

Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………. …………………………….

podpis ucznia pełnoletniego podpis wychowawcy/ n-la  SOSW Tursko

Zał. 3 - do WSO 

……………………….

pieczęć szkoły Tursko, …. …….......……….

Zaświadczenie

Uczeń /nnica …………………………………..……………………….........…….

imię i nazwisko ucznia

urodzona/y ………………………………..…………. w ……….………………….……………......,

data miejsce urodzenia ucznia

uczęszczał/a w roku szkolnym……….......……………..………..… do klasy ………………...

………………………………….…….............................… w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

nazwa szkoły

w Tursku realizował/a indywidualny program edukacyjny

w ……………………………… .............................................................................................. (w systemie klasowym lub w formie nauczania indywidualnego)

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia …....…………........................,

data rady pedag.

w uzgodnieniu z rodzicami …………………………………………………..................................….

imię i nazwisko ucznia

wydłużono …………......... etap edukacyjny o jeden rok.

nr etapu

……………………………. ……………………………. podpis wychowawcy/ n-la podpis dyrektora ośrodka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. 4- do WSO

pieczęć placówki

................................dn. ..................

Rodzice ( Opiekunowie)

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Dotyczy ucz. ..................................................................................................... kl. ..............

Informacja o zagrożeniu nieklasyfikowaniem

Informuję, że z powodu braku podstaw do ustalenia ocen wynikających z nieobecności na lekcjach przekraczających połowę zajęć z danego przedmiotu, istnieje zagrożenie, że syn / córka nie będzie klasyfikowany/a z następujących przedmiotów:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

W związku z tym, że Państwa syn/ córka ma jeszcze szansę na uzyskanie klasyfikacji z przedmiotów ............................................................................................................................

.................................................................................................................................................. proszę o pilny kontakt w celu kontroli frekwencji ucznia do zakończenia semestru/ roku szkolnego*.

........................................

( wychowawca klasy)

.............................................................

(data i podpis rodzica/ opiekuna)

* niepotrzebne skreślić SOSW Tursko

Zał. 5 do WSO

pieczęć placówki

............................... dn. ......................

Rodzice ( Opiekunowie)

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Dotyczy ucz. .................................................................................................... kl. ......................

Informacja o nieklasyfikowaniu ucznia

Informuję, że z powodu braku podstaw do ustalenia ocen wynikających z nieobecności na lekcjach przekraczających połowę zajęć z danego przedmiotu, istnieje zagrożenie, że syn/córka nie będzie klasyfikowany/a z następujących przedmiotów:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Rodzice lub pełnoletni uczeń mogą wystąpić w terminie do dnia..................................... z wnioskiem o przeprowadzenie egzaminu/ów klasyfikacyjnych z ww. przedmiotów.

Informuję, że zgodnie ze Statutem SOSW w Tursku  uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej ma prawo na swój wniosek przystąpić do egzaminu.

Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej może do egzaminu klasyfikacyjnego po uzyskaniu zgody Rady Pedagogicznej.

W obu przypadkach termin egzaminu/ów zostanie uzgodniony z uczniem i jego rodzicami.

.......................................

( wychowawca klasy)

.............................................................

(data i podpis rodzica/ opiekuna)

 niepotrzebne skreślić

 SOSW Tursko

Zał. 6 - do WSO

pieczęć placówki

.................................. dn. ........................

Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej

.................................................

( imię nazwisko ucznia)

..................................................

( adres zamieszkania)

Rada Pedagogiczna SOSW  w Tursku

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego z następujących przedmiotów, z których nieklasyfikowanie było skutkiem nieobecności nieusprawiedliwionych: Przedmiot

Imię i nazwisko nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Statutu SOSW w Tursku

 

REGULAMIN OŚRODKA

 

I.   Podstawy prawne wydania regulaminu.

     1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi:

            a) Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o Systemie Oświaty, (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr

                273, poz.2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz.141),

            b) Karta Nauczyciela,

            c) Rozporządzenie MENiS z dnia 07 marca 2005 w sprawie rodzajów i szczegółowych                 zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych                     placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich         dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2005, Nr 52, poz. 467 ze zm.)

 

II. Postanowienia ogólne.

 1. Ośrodek (baza noclegowa) jest placówką opiekuńczo – wychowawczą, działającą w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tursku, przeznaczoną głównie dla uczniów szkoły mieszkających poza Turskiem.
 2. Regulamin określa szczegółowe zasady działalności bazy noclegowej, tworzy warunki dla rozwijania samorządności wychowanków, partnerstwa i współodpowiedzialności za funkcjonowanie placówki.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Radę Pedagogiczną Ośrodka.

 

III. Cele i zadania Ośrodka:

 1. Celem Ośrodka (bazy noclegowej) jest umożliwienie uczniom realizacji kształcenia i wspomaganie opiekuńczo - wychowawczej roli szkoły i rodziny oraz stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień.
 2. Ośrodek zapewnia wychowankom stałą opiekę i realizację procesów wychowawczych w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
 3. Podstawowym zadaniem realizowanym przez zespół wychowawców w poszczególnych grupach jest dążenie do pełnego usamodzielnienia wychowanków i przygotowanie ich do dorosłego życia z uwzględnieniem godności osobistej, autonomii, poczucia własnej wartości i twórczej aktywności.
 4. Do zadań Ośrodka w szczególności należy:

            a)  zapewnienie wychowankom zakwaterowania, pełnego wyżywienia wg stawki ustalonej             przez dyrektora Ośrodka,

            b) zapewnienie właściwych warunków sanitarno – higienicznych,

            c) zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwjania zainteresowań i uzdolnień,   

            d) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowania własnych imprez             kulturalnych, sportowych i turystycznych,

            e) upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej i dbałości o własny stan zdrowia,         

            f) wdrażanie do samodzielnego wykonywania prac porządkowo – gospodarczych,

            g) rozwijanie samorządności wychowanków, ich samodzielności i zaradności życiowej.

 

IV. Organizacja Ośrodka (bazy noclegowej):

 1. Ośrodek czynny jest w okresie trwania zajęć dydaktycznych w szkole.
 2. Podstawową komórkę organizacyjną Ośrodka stanowi grupa wychowawcza.
 3. Mieszkańcy bazy noclegowej podzieleni są na grupy wychowawcze z uwzględnieniem wieku, klas lub szkół.
 4. Opiekę wychowawczą nad grupą sprawuje wychowawca.
 5. W miarę możliwości kadrowo - organizacyjnych powierza prowadzenie grupy wychowawcom przez cały okres pobytu wychowanków w placówce, aż do ukończenia nauki.
 6. W celu realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych działa” Zespół Wychowawczy” w skład którego wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni.
 7. Zespół Wychowawczy ma prawo dokonywania analizy działalności opiekuńczo – wychowawczej oraz formułowanie wniosków zmierzających do stałego podnoszenia jej poziomu.
 8. Nadzór nad wykonaniem wniosków z posiedzeń Zespołu Wychowawczego oraz zadań z nich wynikających sprawuje przewodniczący Zespołu Wychowawczego i kadra kierownicza Ośrodka.
 9. Przedstawiciele Zespołu Wychowawczego mają prawo uczestniczenia z wychowawcą klasy w ustalaniu oceny zachowania. Wychowawcy mają prawo uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach rozpatrujących sprawy wychowanków z przydzielonej grupy.
 10. Podstawą realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych jest roczny plan pracy opracowany przez kadrę kierowniczą, opiniowany przez Zespół Wychowawczy i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Ośrodka.
 11. Rozkład dnia i tygodnia w bazie noclegowej uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz bazy noclegowej i środowiska, zajęcia kulturalne i sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki. Rozkłady te winny być zaopiniowane przez Zespół Wychowawczy i Samorząd Uczniowski bazy noclegowej.
 12. Reprezentantami ogółu mieszkańców są organy Samorządu Uczniowskiego bazy noclegowej.
 13. Pracami samorządu kieruje Młodzieżowa Rada Ośrodka, która składa się z przedstawicieli grup wychowawczych, wybranych w demokratycznych wyborach. Kadencja trwa 1 rok.

 

V.WYCHOWANKOWIE

 1. O przyjęcie do bazy noclegowej może ubiegać się każdy uczeń szkoły mieszkający poza terenem Turska.
 2. Wychowanek ma prawo do:

            a) zakwaterowania i pełnego, odpłatnego wyżywienia,

            b) korzystania z pomieszczeń, urządzeń i pomocy dydaktycznych bazy noclegowej                         służących do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień,

            c) wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w bazie                          noclegowej oraz w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach kulturalnych,                     sportowych, turystycznych,

            d) korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we            wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w bazie noclegowej,                          e) współuczestnictwo poprzez przedstawicielstwa samorządowe w decydowaniu w

               sprawach wychowawczych i organizacyjnych bazy noclegowej,

            f) przyjmowania osób odwiedzających na terenie bazy noclegowej – za wiedzą                               wychowawcy i kierownika do spraw wychowawczych Ośrodka, przy przestrzeganiu                      ustalonych przepisów porządkowych,

            g) zwolnienia w czasie odrabiania zadań domowych w uzasadnionych przypadkach.

 1. Obowiązkiem wychowanka mieszkającego w bazie noclegowej jest:

            a/ wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki,    

            b/ przestrzegać postanowień przepisów porządkowych i stosować się do ramowego                        porządku dnia; regulaminu bazy noclegowej,

            c/ utrzymywać porządek, czystość, estetykę pokojów mieszkalnych, pomieszczeń bazy                   noclegowej i otoczenia zewnętrznego,

            d/ dbać o sprzęt i urządzenia bazy noclegowej, a za zawinione zniszczenia ponosić                          odpowiedzialność,

            e/ uczestniczyć w doraźnych pracach na rzecz bazy noclegowej i środowiska,

            f/ pełnić rzetelnie dyżury porządkowe,

            g/ podporządkować się poleceniom wychowawców i kierownictwa Ośrodka,

            h/ każdorazowo zgłaszać wychowawcy wyjścia oraz wyjazdy  i powroty w ciągu całego                tygodnia,

            i/ odnosić się z szacunkiem do wychowawców Ośrodka i współmieszkańców, a w                         szczególności otaczać opieką najmłodszych kolegów,

            j/ przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się w każdym miejscu,

            k/ oszczędnie i prawidłowo użytkować energię elektryczną oraz wodę,

            l/ w razie choroby lub wypadku niezwłocznie zgłosić ten fakt do wychowawcy dyżurnego.

 1. Za szczególnie rażące zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na mieszkańców oraz w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków o których mowa w punkcie V wychowanek może utracić prawo do zamieszkania w Ośrodku.
 2. Decyzję o usunięciu wychowanka z Ośrodka, po zaopiniowaniu przez Zespół Wychowawczy podejmuje dyrektor SOSW.
 3. Od decyzji o której mowa w punkcie 5 wychowanek może odwołać się do organu administracji oświatowej sprawującej nadzór nad szkołą.
 4. Wychowankom szczególnie wyróżniającym się mogą być przyznane następujące formy nagród:

            a/ pochwała wychowawcy;

            b/ pochwała kierownika ds. wychowawczych Ośrodka;

            c/ nagroda rzeczowa;

            d/ list pochwalny do rodziców;

            e/ pochwała dyrektora Ośrodka wobec młodzieży.

 1. W przypadku rażącego naruszania zasad współżycia w Ośrodku i przepisów porządkowych wychowanek może zostać ukarany:

            a/ ostrzeżeniem ze strony wychowawcy;

            b/ naganą kierownika ds. wychowawczych Ośrodka;

            c/ zawiadomieniem rodziców, opiekunów;

            d/ zawieszeniem w udziale w imprezach Ośrodka;

            e/ nie reprezentowaniem Ośrodka w imprezach na zewnatrz;

            f/ usunięciem z Ośrodka decyzją dyrektora na wniosek kierownika d/s wychowawczych               Ośrodka po zasięgnięciu opinii Zespołu Wychowawczego Ośrodka.

 1. Kary porządkowe są odnotowywane w dokumentacji Ośrodka .

 

VI. PRACOWNICY OŚRODKA

 

 1. W Ośrodku są zatrudnieni: pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi.
 2. Pracownikami pedagogicznymi są wychowawcy.
 3. Obowiązki pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi określają odpowiednio: Karta Nauczyciela, Regulamin Pracy oraz szczegółowy zakres czynności i obowiązków.

 

 1.  DOKUMENTACJA PRACY

      1.  W Ośrodku prowadzi się następującą dokumentację:

            a/ roczny plan pracy Ośrodka,

            b/ dzienniki zajęć wychowawczych,

            c/miesięczne plany pracy opiekuńczo – wychowawczej z   grupą

            d/ zeszyt wyjazdów wychowanków,

            e/ zeszyt wyjść grupy poza teren Ośrodka,

            f/zeszyt przekazów

            g/ zeszyt obserwacji wychowanków,

            h/ książkę protokołów posiedzeń Zespołu Wychowawczego Ośrodka,

            i/ plan dyżurów wychowawców,

            j/ zeszyt zastępstw,

            k/ przydział rejonów zewnętrznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Statutu SOSW w Tursku.

 

REGULAMIN

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO

W TURSKU

 

§ 1

 1. Samorząd Uczniowski jest organizacją zrzeszającą wszystkich uczniów Ośrodka.
 2. Każdy uczeń ma prawo kreowania modeli Samorządu.
 3. Pracami Samorządu kieruje Rada Samorządu.

 

§ 2

Zasady wybierania do Samorządu Uczniowskiego.

 1. Samorządy klasowe wybierane są w drodze głosowania kandydatów zaproponowanych przez uczniów danej klasy.
 2. Rada Samorządu Uczniowskiego jest powoływana w drodze zgłaszania kandydatów przez samorządy klasowe i wybierane co roku przez ogół uczniów tych klas w głosowaniu.
 3. Rada Samorządu Uczniowskiego ustala w swoim gronie, kto będzie pełnił funkcje przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.
 4. Rada Samorządu Uczniowskiego może organizować kluby samorządowe

np. kulturalno – rozrywkowy, gospodarczy, teatralno – kabaretowy) i inne

w zależności od potrzeb uczniów. Członkowie klubów wybierają kierowników

ze swego grona.

 

§ 3

 1. Samorząd Ośrodka organizuje życie w Ośrodku przyjmując zasady promowania zdrowia.
 2. Dziedziny pracy Samorządu:

            1) Życie społeczne i organizacja życia publicznego w Ośrodku:

                        a)  organizowanie samorządnej działalności,

b) uruchomienie systemu informacji – gazetka samorządowa i zebrania

    samorządu Uczniowskiego,

                        c) włączenie uczniów w mechanizm pracy Samorządu Uczniowskiego.

            2) Życie intelektualne i proces kształcenia:

                        a) organizowanie turniejów wiedzy i quizów,

                        b) pomoc koleżeńska w klasach,

                        c) udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

            3) Działalność gospodarcza i wychowanie do pracy:

                        a) tworzenie i dysponowanie funduszem Samorządu Uczniowskiego,

                        b) udział uczniów w urządzaniu sal lekcyjnych, sypialń, wykonywaniu

    dekoracji z okazji imprez okolicznościowych,

                        c) prowadzenie całorocznych konkursów na:

-        najładniej urządzoną sypialnię

-        najładniej urządzoną klasę

-        najlepiej wykonany dyżur

-        na najlepiej zachowującą się grupę podczas posiłków na jadalni

d) dbałość o otoczenie Ośrodka.

            4) Życie kulturalne:

                        a) tworzenie mikrokultury Ośrodka w zakresie tradycji, obrzędowości,

                        b) pogadanki z udziałem pielęgniarek,

                        c) spotkanie z lekarzem,

                        d) turnieje międzyklasowe i międzygrupowe.

        

          5) Opiekun Samorządu Uczniowskiego i jego zadania:

a)opiekunami Samorządu  jest dwóch nauczycieli, jeden z ramienia szkoły, drugi z                 ramienia grup wychowawczych,

b) opiekunowie czuwają nad całokształtem prac Samorządu, doradzają i wspomagają inicjatywy uczniowskie,

 

6) Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego:

a) Samorząd ma prawo do:

 • realizowania własnych pomysłów z korzyścią dla szkoły,
 • współdziałania w organizowaniu wycieczek i imprez  szkolnych,
 • Uzyskiwanie informacji o bieżącej działalności szkoły,

            b) Samorząd ma obowiązek:

 • Współdziałanie z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki i pracy,
 • Uczestniczenia w rozstrzyganiu konfliktów między nauczycielami, a uczniami,
 • Występowanie w obronie praw uczniów,

 

 

              

§ 4

Rada Samorządu Uczniowskiego opracowuje co roku szczegółowy plan pracy w oparciu

o zasady zawarte w § 3 oraz planu samorządów klasowych.

 

§ 5

 1. Zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 2. Poprawki wprowadza się aneksem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do Statutu SOSW w Tursku.

 

 

 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

PRZY

SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

W TURSKU

 

 

I.                   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 1. Rada Rodziców jest organem działającym na terenie ośrodka. Stanowi reprezentację rodziców wychowanków uczęszczających do SOSW w Tursku.
 2. Podstawą prawna działania Rady Rodziców jest:

-          Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty / Dz. U. z 1996 r nr 67 z późniejszymi zmianami.

-          Statut SOSW w Tursku

-     oraz niniejszy regulamin,

 1. Pełna nazwa rady rodziców brzmi:

Rada Rodziców przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tursku.

 1. Rada Rodziców używa pieczęci urzędowej prostokątnej o brzmieniu:

 

Rada Rodziców

przy Specjalnym Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym

Tursko 4

77-203 Dretyń

 

 

II.                CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

 

 

Celem Rady Rodziców jest:

 1. Reprezentowanie ogółu rodziców ośrodka.
 2. Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności placówki.
 3. Działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji SOSW.

 

Zadaniem Rady Rodziców jest:

 1. Pomoc dyrektorowi ośrodka i Radzie Pedagogicznej w tworzeniu jak najkorzystniejszych warunków do pobytu dzieci w ośrodku i funkcjonowania placówki.
 2. Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności ośrodka.
 3. Wspieranie dyrektora w organizowaniu działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku.
 4. Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do ośrodka informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.

5. Współdziałanie z dyrektorem ośrodka oraz innymi nauczycielami pełniącymi funkcję kierownicze i z radą pedagogiczną , w zaznajamianiu rodziców  uczniów z programami: wychowania i profilaktyki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla rodziców i placówki.

6. Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych.

7. Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu.

  8. Rada Rodziców reprezentuje stanowisko Rady Pedagogicznej w stosunku do wychowanków w sprawach organizacyjnych, wychowawczych, bytowych i innych.

 9. do zadań wynikających z celów określonych w pkt 1 regulaminu, należy:

a) współudział w realizacji zadań ogólnoszkolnych, a w szczególności:

- organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu ośrodka,

- pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w opracowaniu programu rozwoju ośrodka,

-organizowanie prac społecznie użytecznych rodziców na rzecz ośrodka,

- opiniowanie planu finansowego,

- organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami,

- współpraca z organizacjami młodzieżowymi działającymi w ośrodku w kierunku rozwoju samorządności uczniów.

b) współpraca z dyrektorem i nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania, a w szczególności:

- pomoc w opracowaniu jak najlepszej organizacji nauczania,

- zapoznawanie ogółu rodziców z programem, organizacją i warunkami realizacji procesu nauczania,

- dokonywanie wspólnie z wychowawcami klas oraz innymi nauczycielami, analizy i oceny zainteresowań i postaw uczniów,

- udzielanie pomocy w organizowaniu pracy uczniowskich kół i zespołów zainteresowań,

-współdziałanie w prowadzeniu orientacji szkolnej i zawodowej wśród uczniów oraz zapoznawanie rodziców z czynnikami właściwego wyboru przez młodzież zawodu i kierunku dalszego kształcenia.

c) Współpraca w rozszerzeniu i pogłębianiu oddziaływań wychowawczych placówki i rodziny, a w szczególności:

- informowanie rodziców o organizacji czasu wolnego uczniów po zajęciach lekcyjnych oraz na terenie ośrodka,

- współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

- uczestniczenie w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej, i sportowej uczniów/wychowanków,

- organizowanie udziału rodziców, na wniosek wychowawców, w omawianiu istotnych problemów wychowawczych na zajęciach edukacyjnych,

- zapobieganie zjawiskom niedostosowania społecznego wśród uczniów poprzez zapewnienie pomocy rodzinom wychowawczo niewydolnym,

- rozwijanie, przy pomocy specjalistów, poradnictwa wychowawczego dla rodziców.

 

 

 

 

 

III. SKŁAD I STRUKTURA RADY RODZICÓW

 

 1. Wszyscy członkowie trójek klasowych wchodzą w skład Rady Rodziców ośrodka.
 2. Rada Rodziców wybierana jest na okres trzech lat.
 3. Ustępujący przewodniczący Rady Rodziców, przekazuje przewodniczącemu nowej Rady Rodziców wszystkie sprawy związane z działalnością Rady.
 4. W skład Prezydium Rady Rodziców w nowej kadencji wchodzą osoby będące członkami Rady Rodziców.
 5. Wybory prowadzone są w głosowaniu jawnym. Zgłoszenia kandydatów może dokonać każdy, komu przysługuje prawo wyborcze. Przed głosowaniem kandydat powinien wyrazić zgodę przyjęcia funkcji.
 6. Rada Rodziców wybiera ze swego grona Prezydium w składzie:

-          przewodniczący,

-          zastępca przewodniczącego,

-          skarbnik.

 1. Aktualny skład Prezydium Rady Rodziców podawany jest do wiadomości rodziców na tablicy ogłoszeń.
 2. Odstąpienie od udziału w pracach Rady Rodziców może nastąpić w drodze:

-          zgłoszenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców

-          odwołania na wniosek rodziców lub Rady Rodziców po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

 1. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego na zwolnione miejsce może odbywać się na zasadzie:

-          dobrowolnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady

-          propozycji członków Rady Rodziców, rodziców lub dyrektora.

 1. Dyrektor ośrodka lub upoważniony przez niego przedstawiciel Rady Pedagogicznej, z urzędu uczestniczy we wszystkich posiedzeniach Prezydium Rady Rodziców.

 

 

IV. FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU RADY RODZICÓW

 

 1. Zebrania Rady Rodziców odbywają się w miarę potrzeb.
 2. Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący lub zastępca przewodniczącego, powiadamiając o nim wszystkich jej członków.
 3. Porządek posiedzenia ustala osoba zwołująca zebranie z uwzględnieniem aktualnych spraw zgłaszanych m.in. przez innych rodziców lub dyrektora ośrodka.
 4. Decyzje Rady podejmuje się w formie uchwały.
 5. Przewodniczący Rady oprócz uczestniczącego z urzędu dyrektora placówki ma prawo zaprosić członków Rady Pedagogicznej, pracowników nie będących nauczycielami lub inne osoby z zewnątrz.
 6. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane i stanowią dokumentacje Rady Rodziców.

 

V. ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I GOSPODARCZEJ RADY RODZICÓW

 

 

 1. Dla wsparcia potrzeb ośrodka tworzy się fundusz Rady Rodziców.
 2. Wpłata składek na fundusz Rady Rodziców jest dobrowolna.
 3. Rada Rodziców może posiadać konto.
 4. Fundusze Rady Rodziców oraz obrót gotówki są księgowane.
 5. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia ośrodka, opłacenia koncertów, teatrzyków wycieczek, imprez okolicznościowych, upominków dla dzieci.

 

VI. KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

 

 

LP

KOMPETENCJE

 ZADANIA WYNIKAJACE

      Z KOMPETENCJI

    PODSTAWA PRAWNA

1

Opiniuje

Opiniuje program wychowawczy

Zał. Do rozporządzenia MENiS w sprawach ramowych statutów

Opiniuje ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego i  nauczyciela mianowanego.

Art. 9c, pkt. 1 ustawy KN.

Wydaje opinie w sprawie dodatkowych zajęć edukacyjnych umieszczonych w szkolnym planie nauczania

Paragraf 2, ust.6 planów nauczania rozporządzenia MENiS w sprawach ramowych

Może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora ośrodka z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

Art. 6a, ust.1 ustawy o systemie oświaty

W przypadku braku Rady Ośrodka wydaje opinię w sprawie dopuszczenia szkolnego zestawu programów nauczania do użytku szkolnego.

Paragraf 8 ust. 9 rozporządzenia MENiS w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów.

2.

Wnioskuje

Może wnioskować o ocenę pracy nauczyciela.

 

Art. 6a, ust.1, pkt. 5 ustawy – KN.

 

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin ustanawia Rada Rodziców.

8. Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującym prawem.

9. Jeżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z obowiązującym prawem lub interesem placówki-dyrektor ośrodka zawiesza ich wykonanie,

10. Członkowie nie wywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez właściwe rady klasowe, radę rodziców lub ogólne zebranie rodziców,

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2006r. i obowiązuje na czas nieokreślony.

12. Niniejszy regulamin może ulec zmianie i modyfikacji na wniosek Rady Rodziców lub dyrektora ośrodka jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Podpisy członków Rady Rodziców:

 

 

Załącznik nr 6 do Statutu SOSW w Tursku.

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SOSW W TURSKU

 

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice lub opiekunowie wychowanków ośrodka.
 2. Czytelnik ma obowiązek zapoznać się z godzinami otwarcia biblioteki.
 3. W wypożyczalni obowiązuje cisza.
 4. Czytelnik wypożycza książkę oraz zbiory biblioteczne (płyty, kasety wideo) wyłącznie na własną kartę czytelnika.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki, w tym tylko jedną lekturę obowiązkową, na okres do dwóch tygodni.
 6. Nie wolno wypożyczonych książek odstępować samowolnie.
 7. Za zgodą bibliotekarza można przedłużyć czas wypożyczenia książek.
 8. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego należy zwrócić wypożyczone książki oraz inne zbiory.
 9. Wypożyczone książki należy szanować, przed wypożyczeniem książkę należy obejrzeć i zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia.
 10. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice lub opiekunowie wychowanków ośrodka.
 11. Do czytelni wchodzi się z czystymi rękami. Teczki, torby, siatki należy zostawiać w wyznaczonym miejscu.
 12. Każda osoba odwiedzająca czytelnię wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 13. W czytelni obowiązuje cisza.
 14. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki. Dostęp do zbiorów jest wolny.
 15. Wykorzystane czasopisma, książki odnosi się na ustalone przez bibliotekarza miejsce.
 16. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, należy ją odkupić, bądź zwrócić inną o        równej lub większej wartości, albo zapłacić jej równowartość po uzgodnieniu z        bibliotekarzem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Data utworzenia

2012-02-11

Załączniki

Brak załączników

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

 • [2012-05-16] Edycja dokumentu przez Admin
 • [2012-05-16] Edycja dokumentu przez Admin
 • [2012-05-16] Edycja dokumentu przez Admin
 • [2012-04-13] Edycja dokumentu przez Admin
 • [2012-03-09] Edycja dokumentu przez Admin

Pokaż wszystkie zmiany

Dokument wyświetlono

987 razy